Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới nhất 2024


Bài viết này nhằm giới thiệu về một mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới nhất năm 2024, đưa ra thông tin và hướng dẫn cụ thể về cách thức lập biên bản này trong lĩnh vực xây dựng. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình là một công cụ quan trọng giúp đánh giá và xác nhận việc hoàn thành công trình xây dựng theo các tiêu chuẩn và yêu cầu quy định.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố cần có trong một biên bản nghiệm thu công trình mới nhất năm 2024. Bao gồm cách thức xác định tiêu chí đánh giá, các phần chính cần có trong biên bản, cũng như hướng dẫn về quy trình lập biên bản một cách chính xác và hiệu quả.
Bên cạnh đó, bài viết cũng sẽ đề cập đến những điểm mới, các cập nhật hoặc điều chỉnh quan trọng nhất trong mẫu biên bản nghiệm thu công trình cho năm 2024, nhằm giúp các chuyên gia trong ngành xây dựng và những người liên quan hiểu rõ hơn về quy trình nghiệm thu công trình mới nhất.
Với thông tin và hướng dẫn cụ thể, bài viết này hy vọng sẽ hỗ trợ độc giả, đặc biệt là những người tham gia vào lĩnh vực xây dựng, trong việc thực hiện nghiệm thu công trình một cách hiệu quả và chính xác, đồng thời đảm bảo chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định vào năm 2024.

Link download: biên bản nghiệm thu công trình file word


Thông tư Số 26/2016/TT-BXD đã chỉ rõ các nội dung cần có trong quá trình nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Điều 9. Dưới đây là mô tả chi tiết về các nội dung đó:
 
    Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được nghiệm thu: Đây là phần mô tả ngắn gọn về hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng cụ thể được nghiệm thu. Nó giúp xác định rõ ràng về phạm vi của công việc đã hoàn thành.
    Thời gian và địa điểm nghiệm thu: Xác định thời điểm và địa điểm cụ thể mà quá trình nghiệm thu được tiến hành. Điều này cần được ghi chép để minh chứng việc thực hiện quy trình nghiệm thu đúng thời gian và đúng địa điểm như quy định.
    Thành phần ký biên bản nghiệm thu: Liệt kê tên các bên tham gia ký biên bản nghiệm thu, bao gồm chủ đầu tư, người đại diện của nhà thầu chính, nhà thầu phụ, kiểm tra viên (nếu có), và các bên liên quan khác.
    Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình: Phần này tập trung vào việc đánh giá chất lượng của hạng mục công trình đã hoàn thành, bao gồm việc kiểm tra đạt các tiêu chuẩn chất lượng, tuân thủ các quy định kỹ thuật, và đánh giá các yếu tố quan trọng liên quan đến chất lượng công trình.
    Kết luận nghiệm thu: Phần này thể hiện kết quả của quá trình nghiệm thu, xác nhận việc hoàn thành công việc theo yêu cầu hoặc ghi chú những điểm cần sửa đổi hoặc bổ sung.
    Chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu: Đây là phần quan trọng xác nhận chính thức về việc đồng ý hoặc không đồng ý với kết quả nghiệm thu. Cần có chữ ký, họ và tên, chức vụ của tất cả các bên tham gia quan trọng, đồng thời đóng dấu pháp nhân nếu có.
    Phụ lục kèm theo (nếu có): Nếu có bất kỳ tài liệu bổ sung, báo cáo kiểm tra, hoặc thông tin hỗ trợ nào khác liên quan đến nghiệm thu, chúng cần được liệt kê rõ ràng và gắn kèm vào biên bản nghiệm thu.
Dưới đây là một số mẫu biên bản bạn sẽ cần:
Đảm bảo rằng mọi thông tin trong biên bản nghiệm thu là chính xác và đầy đủ để có thể đánh giá chất lượng của công trình và xác nhận việc hoàn thành theo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn quy định.

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành