Bài tập lập báo cáo kết quả kinh doanh + lời giải, đáp án 2024


Đây là một bài viết cung cấp bài tập thực hành lập báo cáo kết quả kinh doanh kèm theo lời giải và đáp án cho năm 2024. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp một số ví dụ cụ thể về cách thức thu thập dữ liệu, xử lý thông tin về doanh thu, chi phí và các chỉ số tài chính để lập báo cáo kết quả kinh doanh. Bằng cách giải thích và minh họa các bước quan trọng trong quá trình lập báo cáo, chúng tôi mong muốn hỗ trợ bạn hiểu rõ hơn về cách thức tổng hợp thông tin tài chính của doanh nghiệp cũng như cách đánh giá hiệu suất kinh doanh thông qua báo cáo này. Qua bài tập này, bạn sẽ có cơ hội áp dụng các kiến thức về kế toán và tài chính vào thực tế, từ đó nâng cao khả năng phân tích và đánh giá về tình hình tài chính của một doanh nghiệp.

Xem thêm: Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại hà nội tham khảo chi tiết gói dịch và chi phí liên quan.

bai-tap-lap-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh

Bài tập số 1:

Công ty A như sau:    
Doanh thu:
        Doanh thu từ bán hàng/sản phẩm: 100,000 đơn vị tiền
        Thu nhập từ dịch vụ khác: 20,000 đơn vị tiền
    Chi phí:
        Chi phí vật liệu, cung cấp: 30,000 đơn vị tiền
        Chi phí nhân công: 25,000 đơn vị tiền
        Chi phí quản lý và hoạt động: 15,000 đơn vị tiền
        Chi phí bán hàng và tiếp thị: 10,000 đơn vị tiền
        Chi phí khác: 5,000 đơn vị tiền
    Chi phí khác:
        Chi phí tài chính: 8,000 đơn vị tiền
        Chi phí thuế: 12,000 đơn vị tiền
 
Lời giải:
 
Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement):
 
    Doanh thu:
        Doanh thu từ bán hàng/sản phẩm: 100,000 đơn vị tiền
        Thu nhập từ dịch vụ khác: 20,000 đơn vị tiền
        Tổng doanh thu = 100,000 + 20,000 = 120,000 đơn vị tiền
 
    Chi phí:
        Chi phí vật liệu, cung cấp: 30,000 đơn vị tiền
        Chi phí nhân công: 25,000 đơn vị tiền
        Chi phí quản lý và hoạt động: 15,000 đơn vị tiền
        Chi phí bán hàng và tiếp thị: 10,000 đơn vị tiền
        Chi phí khác: 5,000 đơn vị tiền
        Tổng chi phí = 30,000 + 25,000 + 15,000 + 10,000 + 5,000 = 85,000 đơn vị tiền
 
    Lợi nhuận gộp:
        Lợi nhuận gộp = Tổng doanh thu - Tổng chi phí = 120,000 - 85,000 = 35,000 đơn vị tiền
 
    Chi phí khác:
        Chi phí tài chính: 8,000 đơn vị tiền
        Chi phí thuế: 12,000 đơn vị tiền
        Tổng chi phí khác = 8,000 + 12,000 = 20,000 đơn vị tiền
 
    Lợi nhuận hoạt động:
        Lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận gộp - Tổng chi phí khác = 35,000 - 20,000 = 15,000 đơn vị tiền
 
    Lợi nhuận sau thuế:
        Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận hoạt động - Chi phí thuế = 15,000 - 12,000 = 3,000 đơn vị tiền

Bảng cân đối kế toán

Tài sản Số liệu (đơn vị tiền) Nguồn vốn và Nợ Số liệu (đơn vị tiền)
Tài sản cố định 150,000 Vốn chủ sở hữu 100,000
Tài sản lưu động 80,000 Nợ dài hạn 50,000
Tài sản ngắn hạn 70,000 Nợ ngắn hạn 80,000
Tổng tài sản 300,000 Tổng vốn và nợ 230,000
Trong bảng cân đối kế toán trên:
 
    Tài sản: Gồm các loại tài sản như tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản ngắn hạn.
    Nguồn vốn và Nợ: Bao gồm vốn chủ sở hữu, nợ dài hạn và nợ ngắn hạn.
    Tổng tài sản: Tổng giá trị của tất cả các loại tài sản.
    Tổng vốn và nợ: Tổng giá trị của vốn và nợ của doanh nghiệp.
 
Kế toán: Kế toán bạn phải hiểu được bản chất của chuyển nhượng vốn góp trong các loại hình doanh nghiệp là như thế nào?
 
Bài tập số 2:
Công ty ABC trong năm 2024:
    Doanh thu:
        Doanh thu từ bán hàng/sản phẩm: 250,000 đơn vị tiền
        Thu nhập từ dịch vụ khác: 50,000 đơn vị tiền
    Chi phí:
        Chi phí vật liệu, cung cấp: 70,000 đơn vị tiền
        Chi phí nhân công: 50,000 đơn vị tiền
        Chi phí quản lý và hoạt động: 30,000 đơn vị tiền
        Chi phí bán hàng và tiếp thị: 20,000 đơn vị tiền
        Chi phí khác: 10,000 đơn vị tiền
    Chi phí khác:
        Chi phí tài chính: 15,000 đơn vị tiền
        Chi phí thuế: 25,000 đơn vị tiền
Yêu cầu:
 
Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh cho Công ty ABC dựa trên thông tin trên.
 
Lời giải:
 
    Doanh thu:
        Doanh thu từ bán hàng/sản phẩm: 250,000 đơn vị tiền
        Thu nhập từ dịch vụ khác: 50,000 đơn vị tiền
        Tổng doanh thu = 250,000 + 50,000 = 300,000 đơn vị tiền
 
    Chi phí:
        Chi phí vật liệu, cung cấp: 70,000 đơn vị tiền
        Chi phí nhân công: 50,000 đơn vị tiền
        Chi phí quản lý và hoạt động: 30,000 đơn vị tiền
        Chi phí bán hàng và tiếp thị: 20,000 đơn vị tiền
        Chi phí khác: 10,000 đơn vị tiền
        Tổng chi phí = 70,000 + 50,000 + 30,000 + 20,000 + 10,000 = 180,000 đơn vị tiền
 
    Lợi nhuận gộp:
        Lợi nhuận gộp = Tổng doanh thu - Tổng chi phí = 300,000 - 180,000 = 120,000 đơn vị tiền
 
    Chi phí khác:
        Chi phí tài chính: 15,000 đơn vị tiền
        Chi phí thuế: 25,000 đơn vị tiền
        Tổng chi phí khác = 15,000 + 25,000 = 40,000 đơn vị tiền
 
    Lợi nhuận hoạt động:
        Lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận gộp - Tổng chi phí khác = 120,000 - 40,000 = 80,000 đơn vị tiền
 
    Lợi nhuận sau thuế:
        Giả sử thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% của lợi nhuận hoạt động.
        Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận hoạt động - Thuế = 80,000 - (0.2 * 80,000) = 80,000 - 16,000 = 64,000 đơn vị tiền
Với dịch vụ thành lập công ty ở sơn tây quý vị chỉ cần 4 -8 ngày là nhận được đầy đủ hồ sơ thông tin của doanh nghiệp mới trên tay

Bảng cân đối kế toán

Tài sản Số liệu (đơn vị tiền) Nguồn vốn và Nợ Số liệu (đơn vị tiền)
Tài sản cố định 200,000 Vốn chủ sở hữu 150,000
Tài sản lưu động 100,000 Nợ dài hạn 50,000
Tài sản ngắn hạn 80,000 Nợ ngắn hạn 100,000
Tổng tài sản 380,000 Tổng vốn và nợ 300,000
 
Trong bảng cân đối kế toán trên:
 
    Tài sản: Gồm các loại tài sản như tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản ngắn hạn.
    Nguồn vốn và Nợ: Bao gồm vốn chủ sở hữu, nợ dài hạn và nợ ngắn hạn.
    Tổng tài sản: Tổng giá trị của tất cả các loại tài sản.
    Tổng vốn và nợ: Tổng giá trị của vốn và nợ của doanh nghiệp.
 
Đây là một ví dụ khác về cách lập báo cáo kết quả kinh doanh dựa trên dữ liệu được cung cấp. Bạn có thể thay đổi các con số này để tạo ra ví dụ phù hợp với nhu cầu hoặc yêu cầu cụ thể của bạn.

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành