Bài tập kế toán doanh thu bán hàng + đáp án


Bài tập định khoản kế toán về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một phần quan trọng trong việc hiểu và áp dụng kiến thức kế toán vào thực tiễn kinh doanh. Qua việc thực hành các bài tập này, người học sẽ có cơ hội nắm vững cách ghi nhận, phân loại và xử lý kế toán đối với doanh thu từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
Bài tập không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách xác định doanh thu, mà còn giúp họ áp dụng kiến thức vào việc ghi sổ kế toán một cách chính xác, bao gồm việc phân loại các tài khoản, tính toán thuế GTGT (nếu có), thuế bảo vệ môi trường và các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước.
 
bai-tap-ke-toan-doanh-thu-ban-hang
 
Dưới đây là bài tập cụ thể về định khoản kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kèm theo đáp án minh hoạ chi tiết, giúp người đọc nắm vững cách thức thực hiện các giao dịch kế toán trong tình huống cụ thể. Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc áp dụng kiến thức kế toán vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả.

Bài tập số 1:ghi nhận doanh thu và thuế phải nộp trong kế toán

Công ty ABC chuyên sản xuất và bán các sản phẩm điện tử. Trong quý 4 năm 2023, công ty đã bán 1,000 sản phẩm điện tử với giá bán mỗi sản phẩm là 500 USD (chưa bao gồm thuế GTGT 10%). Công ty này cũng biết rằng các sản phẩm này phải chịu thuế bảo vệ môi trường 5% và thuế xuất khẩu 7%.
Ghi nhận doanh thu và các khoản thuế phải nộp:
    Giao dịch bán hàng:
        Số lượng sản phẩm bán ra: 1,000 sản phẩm.
        Giá bán chưa bao gồm thuế: 500 USD/sản phẩm.
        Tổng giá trị thanh toán từ khách hàng: 500,000 USD (1,000 sản phẩm * 500 USD/sản phẩm).
    Ghi sổ kế toán:
        Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán): 500,000 USD.
        Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế): 450,000 USD (900 sản phẩm * 500 USD/sản phẩm).
        Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:
            GTGT phải nộp: 50,000 USD (10% của tổng doanh thu).
            Thuế bảo vệ môi trường: 22,500 USD (5% của tổng doanh thu sau khi đã trừ thuế GTGT).
            Thuế xuất khẩu: 31,500 USD (7% của tổng doanh thu sau khi đã trừ thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường).
    Xác định và ghi giảm doanh thu khi xác định nghĩa vụ thuế:
        Sau khi xác định nghĩa vụ thuế, công ty thấy có thể phân biệt và giảm doanh thu chính xác theo các loại thuế đã xác định.
        Số tiền cần giảm từ doanh thu là tổng số thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
        Cập nhật các TK tương ứng sau khi xác định được nghĩa vụ thuế phải nộp.

Bài tập số 2: ghi nhận doanh thu và các khoản thuế khi có giao dịch bằng ngoại tệ:

Công ty XYZ kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và nhận thanh toán bằng ngoại tệ, ví dụ như USD. Trong quý 4 năm 2023, công ty này đã xuất khẩu hàng hóa có giá trị tổng cộng là 100,000 USD. Tỷ giá hối đoái tại thời điểm giao dịch là 1 USD = 23,000 VND. Ngoài ra, công ty đã nhận tiền ứng trước từ khách hàng là 20,000 USD.
Ghi nhận doanh thu và các khoản thuế tương ứng:
    Ghi nhận giao dịch xuất khẩu hàng hóa:
        Tổng giá trị thanh toán từ việc xuất khẩu: 100,000 USD.
        Tỷ giá hối đoái tại thời điểm giao dịch: 1 USD = 23,000 VND.
        Tính toán giá trị tương ứng trong đơn vị tiền tệ kế toán: 100,000 USD * 23,000 VND/USD = 2,300,000,000 VND.
    Ghi sổ kế toán:
        Nợ các TK 111, 112, 131... tương ứng với tổng giá trị thanh toán từ giao dịch xuất khẩu: 2,300,000,000 VND.
        Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế) được ghi nhận theo tỷ giá hối đoái: 100,000 USD * 23,000 VND/USD = 2,300,000,000 VND.
        Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (được tính toán dựa trên doanh thu ghi nhận).
    Ghi nhận tiền ứng trước của khách hàng:
        Tổng số tiền nhận ứng trước từ khách hàng: 20,000 USD.
        Tỷ giá hối đoái tại thời điểm nhận ứng trước: 1 USD = 23,000 VND.
        Giá trị tương ứng trong đơn vị tiền tệ kế toán: 20,000 USD * 23,000 VND/USD = 460,000,000 VND.
    Ghi sổ kế toán tiền ứng trước:
        Nợ các TK 111, 112, 131... tương ứng với số tiền nhận ứng trước: 460,000,000 VND.
        Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế) tương ứng với phần doanh thu đã nhận ứng trước.
        Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (được tính toán dựa trên phần doanh thu ghi nhận từ tiền nhận ứng trước).

Bài tập số 3: giao dịch hàng đổi hàng không tương tự

Công ty XYZ đã giao dịch hàng đổi hàng không tương tự với công ty ABC như sau:
    Ngày 10/03/2023, Công ty XYZ xuất đi 50 máy tính loại A với giá bán chưa bao gồm thuế GTGT là 250 triệu đồng. Giá vốn của 50 máy tính này được xác định là 200 triệu đồng.
    Ngày 15/03/2023, Công ty XYZ nhận được từ công ty ABC 30 máy tính loại B. Giá trị thực tế của 30 máy tính này được xác định là 180 triệu đồng.
Các thông tin liên quan:
    Tỷ giá hối đoái USD/VND: 23,000
    Thuế GTGT: 10%
Giả sử rằng Công ty XYZ thực hiện các bước xác định giá trị hợp lý cho giao dịch này và đều sử dụng các thông tin trên để thực hiện bút toán kế toán.
 
Giải quyết:
Bút toán khi xuất đi hàng:
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (250 triệu đồng)
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (225 triệu đồng - Giá chưa có thuế)
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (200 triệu đồng)
Có TK 333 - Thuế GTGT (22.5 triệu đồng - 10% GTGT trên giá trị doanh thu)
Bút toán khi nhận hàng:
Nợ các TK 152, 153, 156, 211... (180 triệu đồng)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (180 triệu đồng)
 
Như vậy, qua bút toán trên, Công ty XYZ đã ghi nhận đúng doanh thu, giá vốn và các khoản liên quan đối với giao dịch hàng đổi hàng không tương tự với công ty ABC.

Bài tập số 4: bán hàng theo hình thức trả chậm, trả góp

Công ty ABC bán một chiếc máy móc với giá bán trả góp là 100 triệu đồng. Khách hàng đã thanh toán trước 20 triệu đồng và cam kết trả tiếp theo sau đó trong 6 tháng, mỗi tháng 15 triệu đồng kể từ thời điểm giao dịch. Lãi suất được áp dụng là 5% mỗi tháng.
Giải quyết:
Bước 1: Ghi nhận bán hàng ban đầu:
Ngày 01/01/2023, giao dịch bán hàng:
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (100 triệu đồng)
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (80 triệu đồng - Giá trị không kể lãi)
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (20 triệu đồng - Phần chênh lệch do giá trị trả trước)
Bước 2: Ghi nhận lãi từ bán hàng trả góp theo định kỳ (ví dụ sau 3 tháng):
Ngày 01/04/2023, ghi nhận lãi:
Nếu đã nhận được tiền trả góp (3 tháng * 15 triệu đồng = 45 triệu đồng):
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (45 triệu đồng)
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (5 triệu đồng - Lãi thu được từ 45 triệu đồng)
Nếu chưa nhận được tiền trả góp:
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (số tiền chưa nhận được)
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi thu được từ các kỳ trả góp đã nhận).
 

Bài tập số 5: Cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư

Công ty XYZ ký hợp đồng cho thuê một số TSCĐ và bất động sản đầu tư với khách hàng với tổng giá trị là 200 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). Khách hàng đã thanh toán trước 50 triệu đồng.
Bước 1: Ghi nhận tiền trả trước từ khách hàng:
Ngày 01/01/2023, công ty nhận tiền trả trước từ khách hàng:
Nợ TK 111 - Tiền mặt (50 triệu đồng)
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (40 triệu đồng - Giá trị hợp đồng chưa hoàn thành)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (10 triệu đồng - Tính theo tỷ lệ thuế GTGT).
Bước 2: Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu:
Ngày cuối kỳ kế toán, sau khi tính toán, doanh thu thực tế là 150 triệu đồng, doanh thu chưa thực hiện là 50 triệu đồng (tính từ việc đã nhận trước 50 triệu đồng).
Nếu doanh thu thực tế là 150 triệu đồng:
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (50 triệu đồng)
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (150 triệu đồng).
Bước 3: Trường hợp phải trả lại tiền cho khách hàng:
Nếu hợp đồng cho thuê không được thực hiện hoặc thời gian thực hiện ngắn hơn thời gian đã thu tiền trước, ví dụ công ty XYZ phải trả lại 30 triệu đồng cho khách hàng:
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (30 triệu đồng)
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (7 triệu đồng - tính theo tỷ lệ thuế GTGT)
Có TK 111 - Tiền mặt (37 triệu đồng - Số tiền trả lại cho khách hàng).

Bài tập số 6: kế toán bán hàng thông qua đại lý

Giả sử công ty ABC chuyên sản xuất và bán sản phẩm X. Họ đã thống nhất với đại lý XYZ để bán sản phẩm X và chia sẻ hoa hồng từ việc bán hàng.
    Kế toán ở công ty ABC (đơn vị gửi hàng đại lý):
    Khi xuất kho sản phẩm:
    Ngày 1/1/N, công ty ABC gửi 1.000 sản phẩm X cho đại lý XYZ để bán với giá bán trả tiền ngay là 50.000 đồng/sản phẩm.
        Ghi nhận bút toán:
    Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán: 50.000.000 đồng (1.000 sản phẩm * 50.000 đồng)
    Có TK 155 - Hàng hoá (giá vốn): 35.000.000 đồng (1.000 sản phẩm * 35.000 đồng)
    Có TK 156 - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 15.000.000 đồng
    Khi đại lý XYZ bán được hàng:
    Ngày 15/1/N, đại lý XYZ bán hết 1.000 sản phẩm X cho khách hàng với giá 60.000 đồng/sản phẩm và chuẩn bị trả hoa hồng cho công ty ABC là 10% giá trị bán hàng.
        Ghi nhận bút toán:
    Nợ TK 111 - Tiền mặt hoặc tương đương: 60.000.000 đồng (1.000 sản phẩm * 60.000 đồng)
    Có TK 131 - Phải thu của khách hàng: 60.000.000 đồng
    Có TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh (hoa hồng): 6.000.000 đồng (10% x 60.000.000 đồng)
    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp: 600.000 đồng (10% x 6.000.000 đồng)
    Kế toán ở đại lý XYZ (đơn vị nhận hàng bán):
    Khi nhận hàng từ công ty ABC:
    Ngày 1/1/N, đại lý XYZ nhận 1.000 sản phẩm X từ công ty ABC.
        Ghi nhận bút toán:
    Nợ TK 155 - Hàng hoá: 35.000.000 đồng
    Có TK 157 - Hàng gửi đi bán: 35.000.000 đồng
    Khi bán hàng được:
    Ngày 15/1/N, đại lý XYZ bán hết 1.000 sản phẩm X cho khách hàng với giá 60.000 đồng/sản phẩm.
        Ghi nhận bút toán:
    Nợ TK 111 - Tiền mặt hoặc tương đương: 60.000.000 đồng
    Có TK 331 - Phải trả cho người bán: 60.000.000 đồng
    (Đối với việc trả tiền cho công ty ABC sau này khi thời gian xác định)

Bài tập số 7: quy trình kế toán trong việc ghi nhận doanh thu và giá vốn khi sản phẩm được chuyển bán giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ của doanh nghiệp

Công ty ABC có hai đơn vị hạch toán phụ thuộc là X và Y. Đơn vị X chuyển bán sản phẩm cho đơn vị Y với giá trị là 50.000 đồng (chưa bao gồm VAT 10%). Sau khi đơn vị Y bán hàng ra ngoài với giá là 80.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
Yêu cầu:
    Lập bảng kế toán cho đơn vị X và Y để ghi nhận giao dịch mua bán sản phẩm.
    Ghi nhận việc kết chuyển doanh thu và giá vốn giữa các đơn vị (nếu cần thiết).
    Đơn vị X (bên chuyển hàng):Giá trị chuyển bán sản phẩm cho Y: 50.000 đồng (chưa bao gồm VAT 10%)
    Đơn vị Y (bên nhận hàng):Bán hàng ra bên ngoài với giá: 80.000 đồng (chưa bao gồm VAT)
 
Giải quyết bài tập:
Đơn vị X:
    Khi chuyển hàng cho đơn vị Y:
        Ghi nhận việc xuất kho và vận chuyển nội bộ:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (giá vốn): 50.000 đồng
            Có các TK 155, 156 (giá vốn): 45.455 đồng (đã tính VAT)
            Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có).
    Khi sản phẩm được tiêu thụ bên ngoài:
        Ghi nhận doanh thu và giá vốn:
            Phản ánh giá vốn hàng bán:
                Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán: 45.455 đồng
                Có 136 - Phải thu nội bộ: 50.000 đồng
            Phản ánh doanh thu:
                Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ: 50.000 đồng
                Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 80.000 đồng
Đơn vị Y:
    Khi nhận hàng từ đơn vị X:
        Ghi nhận việc nhận hàng và chịu giá vốn:
            Nợ các TK 155, 156 (giá vốn): 45.455 đồng (đã tính VAT)
            Có TK 333 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
            Có TK 336 - Phải trả nội bộ: 50.000 đồng
    Khi bán hàng ra bên ngoài:
        Ghi nhận doanh thu và giá vốn như giao dịch bán hàng thông thường.
Kết chuyển giữa các đơn vị:
Trong trường hợp đơn vị Y không được phân cấp hạch toán đến kinh doanh sau thuế:
    Kết chuyển giá vốn:
        Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ: 50.000 đồng
        Có TK 632 - Giá vốn hàng bán: 45.455 đồng
    Kết chuyển doanh thu:
        Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 80.000 đồng
        Có TK 336 - Phải trả nội bộ: 50.000 đồng

Bài tập số 8: kế toán doanh thu trong trường hợp hợp đồng xây dựng. 

Công ty X ký một hợp đồng xây dựng với công ty Y với giá trị hợp đồng là 1.000.000 đồng. Khi công việc được thực hiện và xác định một cách đáng tin cậy, giá trị công việc hoàn thành được xác nhận là 800.000 đồng (chưa bao gồm VAT 10%).
1. Khi công việc được xác nhận và khách hàng xác nhận:
    Lập Hóa đơn GTGT căn cứ vào phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận:
        Nợ các TK 111, 112 (tương ứng với phần giá trị công việc hoàn thành): 800.000 đồng
        Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 800.000 đồng
        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp: 80.000 đồng (10% của 800.000 đồng)
2. Khi nhận được khoản bồi thường từ khách hàng:
    Khi nhận được khoản bồi thường để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng:
        Nợ các TK 111, 112 (tương ứng với khoản bồi thường): Ví dụ 50.000 đồng
        Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Ví dụ 50.000 đồng
        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
3. Khi nhận thanh toán khối lượng công trình hoàn thành từ khách hàng:
    Khi nhận được thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng:
        Nợ các TK 111, 112 (tương ứng với khối lượng công trình hoàn thành): Ví dụ 700.000 đồng
        Có TK 131 - Phải thu của khách hàng: Ví dụ 700.000 đồng
 
Nhớ rằng, các con số được sử dụng trong ví dụ chỉ để minh họa. Trong thực tế, các con số sẽ thay đổi tùy thuộc vào giá trị thực tế của hợp đồng và các điều khoản cụ thể trong từng giao dịch.
 

Kết luận

Qua các bước kế toán trong quá trình xuất bán sản phẩm cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, có một số điểm cần nhấn mạnh:
Ghi nhận doanh thu và giá vốn: Khi xuất hàng cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, cần ghi nhận khoản phải thu nội bộ và phản ánh giá vốn.
Khi sản phẩm đã tiêu thụ ra bên ngoài, ghi nhận doanh thu và giá vốn tương ứng.
Chuyển doanh thu và giá vốn giữa các đơn vị: Đơn vị cấp trên phải kết chuyển doanh thu và giá vốn từ các đơn vị cấp dưới khi sản phẩm đã tiêu thụ.
 Các tài khoản liên quan: Các tài khoản chủ yếu liên quan đến quá trình này bao gồm TK 136 (phải thu nội bộ), TK 155, 156 (giá vốn), TK 511 (doanh thu), TK 632 (giá vốn hàng bán), TK 333 (thuế GTGT), và TK 336 (phải trả nội bộ).
Quan trọng của quản lý thông tin và chứng từ: Việc quản lý thông tin chính xác, bao gồm các chứng từ như phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT, bảng kê hàng hóa, là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong kế toán.
Quy trình này cần sự cẩn thận, minh bạch và tuân thủ theo quy định của pháp luật kế toán hiện hành để đảm bảo rằng các giao dịch được ghi nhận đầy đủ và chính xác trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành