Các dạng bài tập kế toán tiền lương + lời giải, đáp án Mới nhất 2024


Bài viết này tập trung vào việc giải quyết các dạng bài tập kế toán liên quan đến tiền lương trong môi trường doanh nghiệp. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về những loại bài tập phổ biến nhất, từ những bài tập cơ bản đến những bài tập phức tạp hơn.

Trong bài viết, bạn sẽ được giới thiệu với những loại bài tập khác nhau, bao gồm việc tính toán, ghi sổ sách, định khoản và phản ánh các giao dịch liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương. Mỗi loại bài tập sẽ đi kèm với một phần lời giải chi tiết và đáp án minh hoạ để giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện và áp dụng kiến thức kế toán vào thực tế.

Xem thêm: bài tập lập báo cáo tình hình tài chính đây là Bước Quan Trọng để Đảm Bảo Sự Thành Công

cac-dang-bai-tap-ke-toan-tien-luong

Ngoài ra, bài viết cũng có thể bao gồm các ví dụ minh họa, các tình huống thực tế có thể gặp phải trong quản lý tiền lương của doanh nghiệp, từ việc tính lương, trích các khoản phí đến việc ghi sổ sách kế toán phản ánh chính xác các giao dịch này.

Mục tiêu của bài viết là giúp người đọc hiểu rõ hơn về các dạng bài tập kế toán tiền lương, từ những bài tập cơ bản đến những thách thức phức tạp hơn, thông qua việc cung cấp lời giải và đáp án minh chứng cụ thể. Điều này giúp họ áp dụng kiến thức trong việc giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực kế toán tiền lương của các doanh nghiệp.

Bài tập số 1:

Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cho Công ty XYZ
Thông tin ban đầu:
 
Công ty XYZ có tài liệu về tiền lương và các khoản phải trích theo lương trong tháng 5/N như sau:
 
    Tiền lương còn nợ người lao động đầu tháng: 50.000.000 VND
    Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 5/N:
        Rút tiền ngân hàng về chuẩn bị trả lương: 50.000.000 VND
        Trả lương còn nợ kỳ trước cho người lao động: 48.000.000 VND (số còn lại đơn vị tạm giữ vì công nhân đi vắng chưa lĩnh)
        Các khoản khấu trừ vào lương của người lao động bao gồm tạm ứng: 12.000.000 VND và khoản phải thu khác: 9.000.000 VND
        Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định.
        Nộp KPCĐ (1%), BHXH (22%), BHYT (3%) cho cơ quan quản lý quỹ bằng tiền chuyển khoản.
        Rút tiền gửi ngân hàng về chuẩn bị trả lương: 200.000.000 VND
        Thanh toán lương và các khoản khác cho người lao động: 205.000.000 VND trong đó, lương kỳ này: 180.000.000 VND, lương kỳ trước tạm giữ hộ: 4.000.000 VND, BHXH: 8.000.000 VND, tiền thưởng: 13.000.000 VND
Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sổ sách kế toán.
Bạn chưa ghi nhớ các đầu mục tài khoản trong hệ thông kế toán Việt Nam bạn có thể  xem mâu hệ thống tài khoản theo thông tư 133 excel

Ghi sổ sách cho các nghiệp vụ trên:

 
    Rút tiền ngân hàng về chuẩn bị trả lương
        Nợ 111: Quỹ tiền mặt: 50.000.000 VND
        Có 112: Tiền gửi ngân hàng: 50.000.000 VND
 
    Trả lương còn nợ kỳ trước cho người lao động
        Nợ 334: Lương và các khoản phải trả: 48.000.000 VND
        Có 3388: Lương kỳ trước tạm giữ hộ: 4.000.000 VND
        Có 111: Quỹ tiền mặt: 44.000.000 VND
 
    Các khoản khấu trừ vào lương
        Nợ 334: Lương và các khoản phải trả: 21.000.000 VND
        Có 141: Tạm ứng: 12.000.000 VND
        Có 138: Các khoản phải thu khác: 9.000.000 VND
 
    Trích các khoản theo lương
        Nợ 334: Lương và các khoản phải trả:
            Khoản trừ vào TN CNV: 14.150.000 VND
            Trích BHXH: 39.600.000 VND
            Trích BHYT: 2.430.000 VND
            Trích BHTN (642): 2.920.000 VND
        Có 338: Các khoản trích: 59.100.000 VND
            - KPCĐ: 1.180.000 VND
            - BHXH: 39.600.000 VND
            - BHYT: 5.760.000 VND
            - BHTN: 12.560.000 VND
 
    Nộp các khoản trích cho cơ quan quản lý quỹ bằng chuyển khoản
        Nợ 338: Các khoản trích: 59.100.000 VND
            - KPCĐ: 1.180.000 VND
            - BHXH: 39.600.000 VND
            - BHYT: 5.760.000 VND
            - BHTN: 12.560.000 VND
        Có 112: Tiền gửi ngân hàng: 59.100.000 VND
 
    Rút tiền gửi ngân hàng về chuẩn bị trả lương
        Nợ 111: Quỹ tiền mặt: 200.000.000 VND
        Có 112: Tiền gửi ngân hàng: 200.000.000 VND
 
    Thanh toán lương và các khoản khác cho người lao động
        Nợ 334: Lương và các khoản phải trả: 205.000.000 VND
        Nợ 338: Các khoản trích: 13.000.000 VND
        Có 138: Các khoản phải thu khác: 218.000.000 VND
Xem thêm: bài tập kế toán quản trị có lời giải chắc chắn không làm bạn thất vọng
 
Bài tập số 2:
 
    Ngày 1 tháng 11 năm N, Công ty ABC có các thông tin sau:
        Số dư đầu kỳ:
            TK 111 (Tiền mặt): 50.000.000 VND
            TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): 100.000.000 VND
        Phát sinh trong tháng:
            Mua vật liệu làm sản phẩm từ nhà cung cấp A: 80.000.000 VND (đã bao gồm VAT 10%)
            Bán sản phẩm cho khách hàng B: 150.000.000 VND (chưa bao gồm VAT 10%)
            Chi trả tiền lương cho nhân viên: 60.000.000 VND
            Thuế GTGT phải nộp cho cơ quan thuế: 10.000.000 VND
 
    Yêu cầu:
        Định khoản kế toán cho các giao dịch trên.
        Lập bảng kê các bộ chứng từ liên quan và ghi sổ sách các tài khoản liên quan.
 
Đáp án:
Định khoản:
 
    Mua vật liệu làm sản phẩm từ nhà cung cấp A
        Nợ: TK 331 (Vật liệu) - 72.727.273 VND
        Nợ: TK 1331 (VAT còn lại) - 7.272.727 VND
        Có: TK 111 (Tiền mặt) - 80.000.000 VND
 
    Bán sản phẩm cho khách hàng B
        Nợ: TK 112 (Tiền gửi ngân hàng) - 165.000.000 VND
        Có: TK 511 (Doanh thu bán hàng) - 150.000.000 VND
        Có: TK 1331 (VAT phải nộp) - 15.000.000 VND
 
    Chi trả tiền lương cho nhân viên
        Nợ: TK 642 (Chi phí lương) - 60.000.000 VND
        Có: TK 111 (Tiền mặt) - 60.000.000 VND
 
    Thuế GTGT phải nộp cho cơ quan thuế
        Nợ: TK 3331 (Thuế GTGT phải nộp) - 10.000.000 VND
        Có: TK 112 (Tiền gửi ngân hàng) - 10.000.000 VND

Bảng kê các bộ chứng từ và ghi sổ sách:

    Mua vật liệu:
        Chứng từ: Hóa đơn mua hàng
        Sổ cái: TK 331, 1331, 111
 
    Bán sản phẩm:
        Chứng từ: Hóa đơn bán hàng
        Sổ cái: TK 112, 511, 1331
 
    Chi trả tiền lương:
        Chứng từ: Bảng lương nhân viên
        Sổ cái: TK 642, 111
 
    Thuế GTGT:
        Chứng từ: Giấy nộp thuế GTGT
        Sổ cái: TK 3331, 112
Bạn cảm thấy tự học hơi khó khăn mời bạn tham khảo: khóa học kế toán cho người chưa biết gì

Bài tập 3:

Tính toán và hạch toán các khoản chi phí và thu nhập trong doanh nghiệp
Công ty ABC vừa hoàn thành quý II của năm nay. Dưới đây là thông tin về doanh thu và chi phí trong quý II:
    Doanh thu bán hàng: 5.000.000.000 VND
    Chi phí nguyên vật liệu sản xuất: 1.200.000.000 VND
    Lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên:
        Tiền lương trả cho nhân viên sản xuất: 800.000.000 VND
        Tiền trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (áp dụng tỷ lệ theo quy định hiện hành): 25% so với tổng lương đã trả.
    Chi phí marketing và quảng cáo: 500.000.000 VND
    Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 10% trên lợi nhuận trước thuế.
 
Yêu cầu:
    Tính toán tổng chi phí của Công ty ABC trong quý II.
    Tính lợi nhuận trước thuế của Công ty ABC trong quý II.
    Tính số tiền TNDN Công ty ABC phải nộp cho quý II.
    Hãy hạch toán các khoản chi phí và thu nhập trên vào sổ sách kế toán tương ứng.
 
Ghi chú:
 
    Áp dụng các tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định hiện hành.
    Hạch toán lợi nhuận trước thuế và TNDN dựa trên thu nhập chịu thuế.
 
Hãy hạch toán và tính toán các số liệu cần thiết cho bài tập trên.
 
Bài tập này bác bạn hãy tự giải nhé.
 
Bài tập 4:
 
Bài tập Kế toán - Tính lương và các khoản trích theo lương cho công ty ABC vào tháng 10/2023:
Công ty ABC có một nhân viên bộ phận kế toán với các thông tin lương và các khoản phụ cấp như sau:
 
    Lương cơ bản: 25.000.000đ
    Phụ cấp trách nhiệm: 3.000.000đ
    Công ty có chi tạm ứng lương cho nhân viên bằng chuyển khoản ngân hàng: 5.000.000đ
    Phát sinh thuế TNCN phải nộp: 380.000đ
    Công ty nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ bằng chuyển khoản ngân hàng.
    Công ty thanh toán tiền lương cho nhân viên bằng chuyển khoản ngân hàng.
 
Lời giải chi tiết
 
    Tính lương nhân viên:
    Lương cơ bản: 25.000.000đ
    Phụ cấp trách nhiệm: 3.000.000đ
    Tổng lương = Lương cơ bản + Phụ cấp trách nhiệm
    = 25.000.000đ + 3.000.000đ
    = 28.000.000đ
 
Hạch toán:
Nợ TK 642 (Lương nhân viên): 28.000.000đ
Có TK 334 (Tiền mặt hoặc Ngân hàng): 28.000.000đ
 
    Các khoản trích vào chi phí công ty:
    BHXH = 8% x Tổng lương
    BHYT = 1.5% x Tổng lương
    BHTN = 1% x Tổng lương
    KPCĐ = 1.5% x Tổng lương
 
Hạch toán:
Nợ TK 6421 (Bảo hiểm xã hội công ty): 2.240.000đ (BHXH)
Có TK 3383 (Bảo hiểm xã hội phải nộp): 2.240.000đ
 
Nợ TK 6422 (Bảo hiểm y tế công ty): 420.000đ (BHYT)
Có TK 3384 (Bảo hiểm y tế phải nộp): 420.000đ
 
Nợ TK 6423 (Bảo hiểm thất nghiệp công ty): 280.000đ (BHTN)
Có TK 3386 (Bảo hiểm thất nghiệp phải nộp): 280.000đ
 
Nợ TK 6424 (Khoản phí khác công đoàn): 420.000đ (KPCĐ)
Có TK 3382 (Khoản phí khác phải nộp): 420.000đ
 
    Trừ vào lương nhân viên:
    BHXH = 8% x Tổng lương
    BHYT = 1.5% x Tổng lương
    BHTN = 1% x Tổng lương
Chúng tôi còn hơn 10 bài tập mẫu về chủ đề: bài tập phân tích báo cáo kết quả kinh doanh chia sẻ các bạn tham khảo.
Hạch toán:
Nợ TK 334 (Lương nhân viên): 2.960.000đ (BHXH)
Có TK 3383 (Bảo hiểm xã hội phải nộp): 2.240.000đ
 
Nợ TK 334 (Lương nhân viên): 420.000đ (BHYT)
Có TK 3384 (Bảo hiểm y tế phải nộp): 420.000đ
 
Nợ TK 334 (Lương nhân viên): 280.000đ (BHTN)
Có TK 3386 (Bảo hiểm thất nghiệp phải nộp): 280.000đ
 
    Chi tạm ứng lương cho nhân viên bằng chuyển khoản ngân hàng:
 
Hạch toán:
Nợ TK 334 (Lương nhân viên): 5.000.000đ
Có TK 111 (Tạm ứng lương): 5.000.000đ
 
    Phát sinh thuế TNCN phải nộp trừ vào lương nhân viên:
 
Hạch toán:
Nợ TK 334 (Lương nhân viên): 380.000đ
Có TK 3335 (Thuế thu nhập cá nhân phải nộp): 380.000đ
 
    Công ty đóng tiền bảo hiểm và KPCĐ bằng chuyển khoản ngân hàng:
 
Hạch toán:
Nợ TK 6421 (Bảo hiểm xã hội công ty): 2.240.000đ
Nợ TK 6422 (Bảo hiểm y tế công ty): 420.000đ
Nợ TK 6423 (Bảo hiểm thất nghiệp công ty): 280.000đ
Nợ TK 6424 (Khoản phí khác công đoàn): 420.000đ
Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): 3.360.000đ
 
    Công ty thanh toán tiền lương cho nhân viên bằng chuyển khoản ngân hàng:
 
Hạch toán:
Nợ TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): 28.000.000đ
Có TK 334 (Lương nhân viên): 28.000.000đ
 
Đây là các bước hạch toán chi tiết dựa trên các giao dịch và thông tin đã cung cấp trong đề bài. Bạn có thể sử dụng các tài khoản tương ứng trong sổ sách kế toán của công ty để ghi nhận các giao dịch trên.
Trên là các chia sẻ về bài tập kế toán, dưới đây chúng tôi giới thiệu một số dịch vụ như sau:
dịch vụ rà soát sổ sách kế toán
dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật
mẫu biên bản hủy tài sản cố định

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành