KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định tscd mới nhất 2024

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định tscd mới nhất 2024

Muốn thanh lý tscđ bạn cần có mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định tscd mới nhất 2024Tất nhiên nguyên nhân Do tài sản không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý: 20,413,999 đồng.

Với mẫu biên bản thanh lý tài sản dưới đây sẽ phù hợp với :biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 133, mẫu biên bản thanh lý tài sản excel, quyết định thanh lý tài sản, biên bản hủy tài sản cố định, biên bản thanh lý công cụ dụng cụ hỏng, biên bản thanh lý thiết bị trường học, mẫu đề nghị thanh lý tài sản, biên bản tiêu hủy tài sản cố định.....

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT MỸ

Bộ phận: ............................

Mẫu số 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)


 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

Số: 0104/BBTL

Căn cứ Quyết định số: 0104/TLTS ngày 01 tháng 04 năm 2017 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Tâm Việt Mỹ về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh                             Chức vụ: Giám đốc                             Trưởng ban

Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh Hương     Chức vụ: Kế toán                                Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ: Ô tô Chevrolet

- Số hiệu TSCĐ: TS1.Chevrolet.

- Nước sản xuất (xây dựng): Hoa Kỳ.

- Năm sản xuất: 2013.

- Năm đưa vào sử dụng: 2016.

- Nguyên giá TSCĐ: 200.000.000 đồng.

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý: 20,413,999 đồng.

- Giá trị còn lại của TSCĐ: 183.726.000 đồng.

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

Do tài sản không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

 

Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)


IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: 183.726.001 đồng.

(viết bằng chữ) Một trăm tám mươi ba triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn đồng.

- Giá trị thu hồi: 40.909.091 đồng.

(viết bằng chữ) Bốn mươi triệu chín trăm lẻ chín ngàn chín mươi mốt đồng.

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2017.

 

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Link download: biên bản thanh lý tài sản

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo