KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Mẫu phiếu xuất kho mới nhất năm 2024

Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất năm 2024 file word và file excel

Phiếu xuất kho dùng để làm gì

 • Mẫu phiếu xuất kho dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp,
 • Phiếu xuất kho dùng làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

phiếu xuất kho mới nhất năm 2019

Cách ghi mẫu phiếu xuất kho

1. Ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá khi lập phiếu xuất kho.

 • Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá vào cột A, B, C, D:
 • Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng vào Cột 1:
 • Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu) vào Cột 2
 • Ghi đơn giá (tuỳ theo qui định hạch toán của doanh nghiệp) và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3) vào cột 3, 4:
 • Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất kho vào dòng Cộng:
 • Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho dòng “Tổng số tiền viết bằng chữ”:

2. Ghi rõ tên của đơn vị trên góc bên trái của Phiếu xuất kho (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

3. Các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập phiếu xuất kho (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên):

 • Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
 • Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán.              
 • Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

Mẫu phiếu xuất kho mẫu

 

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 02 - VT

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

            Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

PHIẾU XUẤT KHO

 

 

Ngày.....tháng.....năm ......

Nợ .........................

 

         Số: ...................................

Có .........................

 

- Họ và tên người nhận hàng: ...................... Địa chỉ (bộ phận)........................

- Lý do xuất kho: ..............................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ...................................

 

S

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

 

Đơn

Số lượng

 

 

T

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

sản phẩm, hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):..........................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:.............................................................................

 

 

 

                                               Ngày .... tháng ....năm...

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu

(Ký, họ tên)

hàng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất năm 2019

Tải file word mẫu phiếu xuất kho: Download tại đây

File excel mẫu phiếu xuất kho: Download tại đây

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo