KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Thông tư 66/2019/TT-BTC có điểm gì mới

Tại công văn 4409/TCT-KK Tổng cục Thuế đã ban hành Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư 66/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 05/11/2019:

1. Thời gian nộp hồ sơ thuế

- Từ 05/11/2019:

+ Quy định rõ về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế).

+ Căn cứ để cơ quan thuế (CQT) tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế (NNT).

- Hiện hành: Chưa quy định cụ thể về đối với từng hồ sơ thuế điện tử.

2. Bỏ nội dung về không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, miễn tiền chậm nộp

- Hiện hành: Quy định việc được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố theo thông báo của TCT; NNT nộp hồ sơ, chứng từ thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau.

cập nhật thông tư 66/2019

3. Bổ sung lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy tại CQT, nộp tiền thuế tại KBNN hoặc ngân hàng thương mại trong thời gian Cổng TTĐT của TCT bị lỗi.

4. Thêm quy định về việc cấp tài khoản khi giao dịch

- Từ 05/11/2019: NNT được cấp một tài khoản chính để thực hiện đầy đủ các giao địch điện tử (GDĐT) với CQT; NNT được sử dụng tài khoản chính để đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng TTĐT của TCT.

- Hiện hành: Không quy định.

5. Điều kiện để cá nhân thực hiện GDĐT với CQT

- Từ 05/11/2019: Cá nhân thực hiện GDĐT với CQT bằng mã xác thực GDĐT phải là cá nhân đã có mã sô thuế.

- Hiện hành: Không quy định.

6. Thời hạn TCT trả Thông báo 01-1/TB-TĐT (ĐKT điện tử) cho NNT

- Từ 05/11/2019: Chậm nhất 15 phút sau khi tiếp nhận hồ sơ ĐKT điện tử.

- Hiện hành: Không quy định.

7. Sửa đổi thời hạn CQT kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ ĐKT lần đầu có sai sót

- Từ 05/11/2019: 02 ngày làm việc.

- Hiện hành: 03 ngày làm việc.

8. Về việc trả thông báo của CQT sau khi nhận được hồ sơ ĐKT

- Từ 05/11/2019: chỉ thông báo cho NNT đối với hồ sơ đăng ký thuế sau khi kiểm tra có sai sót.

- Hiện hành: Tất cả các hồ sơ ĐKT đều được trả thông báo sau khi CQT kiểm tra, bao gồm cả trường hợp hồ sơ hợp lệ.

9. Về trường hợp hồ sơ ĐKT bản giấy không khớp với bản điện tử

- Từ 05/11/2019: Nếu thông tin trên hồ sơ bằng bản giấy đầy đủ, chính xác, CQT giải quyết theo hồ sơ giấy, NNT không phải nộp lại hồ sơ điện tử.

- Hiện hành: Không quy định.

10. Về hiệu lực của hồ sơ ĐKT điện tử

- Từ 05/11/2019:

Hồ sơ ĐKT điện tử đã nộp không còn hiệu lực nếu sau thời hạn trả kết quả ĐKT 30 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ mà:

NNT không đến CQT hoặc đến nhưng không có văn bản nêu rõ lý do để thống nhất với quy định về đăng ký DN bằng điện tử và CQT không phải theo dõi kết quả xử lý hồ sơ ĐKT điện tử nhưng NNT không đến nhận kết quả.

- Hiện hành: Chưa quy định.

11. Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ ĐKT điện tử trong trường hợp hồ sơ ĐKT điện tử không hợp lệ, có sai sót

- Từ 05/11/2019: Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 66/2019.

- Hiện hành: Mẫu số 06/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015.

12. Thời hạn trả thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử cho NNT

- Từ 05/11/2019: Chậm nhất 15 phút sau khi nhận hồ sơ.

- Hiện hành: Chưa quy định.

13. Về việc đăng ký nhận kết quả giao dịch qua đường bưu chính

- Từ 05/11/2019: NNT đăng ký nhận GCN đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế qua đường bưu chính thì cơ quan Thuế gửi đến địa chỉ NNT đã đăng ký; NNT không phải đến nhận kết quả tại trụ sở của CQT.

- Hiện hành: Chưa quy định.

14. Thời hạn CQT kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ ĐK thay đổi thông tin ĐKT có sai sót

- Từ 05/11/2019: 02 ngày làm việc.

- Hiện hành: 03 ngày làm việc.

15. Xử lý với trường hợp hồ sơ thuế điện tử đã gửi có sai sót

- Từ 05/11/2019: NNT nộp lại hồ sơ điện tử khác để thay thế.

- Hiện hành: NNT thực hiện giải trình, bổ sung thông tin cho hồ sơ đã nộp.

16. Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ ĐKT điện tử trong trường hợp hồ sơ ĐKT điện tử không hợp lệ, có sai sót

- Từ 05/11/2019: Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 66/2019.

- Hiện hành: Mẫu số 06/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 110/2015.

17. Thời gian TCT gửi thông tin xác nhận trường hợp NNT có điều chỉnh thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế

- Từ 05/11/2019: 02 ngày làm việc.

- Hiện hành: 05 ngày làm việc.

18. Về việc thông báo kết quả xử lý hồ sơ khai thuế điện tử

- Từ 05/11/2019: Mẫu số 01-1/TB-TĐT và Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 66/2019.

- Hiện hành: Mẫu số 01/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 110/2015.

19. Về trách nhiệm nộp lại hồ sơ nếu được CQT thông báo không chấp nhận

- Từ 05/11/2019: Hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, NTT không nộp lại hồ sơ hoặc có nộp lại nhưng không được CQT chấp nhận thì được xác định là chưa hoàn thành việc nộp hồ sơ khai thuế.

- Hiện hành: chưa quy định.

20. Biểu mẫu

- Sửa đổi các biểu mẫu tại Thông tư 110/2015:

+ Thông báo về sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử Tồng cục Thuế mẫu 02/TB-TĐT;

+ Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử theo mẫu 03/TB-TĐT;

+ Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử theo mẫu 05/TB-TĐT;

+ Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo mẫu 01/ĐK-TĐT;

+ Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử theo mẫu 02/ĐK-TĐT.

- Bãi bỏ Mẫu 01/TB-TĐT” và Mẫu 06/TB-TĐT tại Thông tư 110/2015.

- Bổ sung biểu mẫu (kèm theo Thông tư 66/2019).

+ Thông báo về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế theo mẫu 06/TB-TĐT;

+ Giấy đề nghị xác nhận số đã nộp NSNN theo mẫu số C1-10a/NS-TĐT;

+ Giấy xác nhận/không xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo mẫu số mẫu C1-10b/NS-TĐT.

 

THAM KHẢO THÊM:

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cho mọi doanh nghiệp

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo