Chỉ tiêu ngày giờ ký trên hóa đơn điện tử có cần không?


Trên hóa đơn điện tử có chỉ tiêu ngày, giờ ký nhưng trong khi sử dụng vẫn có hóa đơn thiếu mục này, Vậy Chỉ tiêu ngày giờ ký trên hóa đơn điện tử có cần không?

Hóa đơn điện  tử Quy định về ngày, giờ ký

Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số hướng dẫn:

“Ngày, tháng, năm và thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là ngày, tháng, năm và thời gian mà tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian nhận được thông điệp dữ liệu đó và được chứng thực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian.”

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“…Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng, năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.”

Cục thuế tỉnh Hải Dương có hướng dẫn về ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử

Căn cứ các quy định nêu trên, việc gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử là dịch vụ giá trị gia tăng gắn thêm thông tin vào thông điệp dữ liệu theo quy định tại Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Do vậy, trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, hoặc ngày giờ ký không trùng với ngày lập hoá đơn nhưng nội dung hoá đơn vẫn đáp ứng theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành