Hóa đơn chưa thông báo phát hành có được sử dụng không?


Khi doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử thì có phải thông báo phát hành không, khi đã thông báo phát hành nhưng chưa đến thời hạn sử dụng thì có được sử dụng không?

Hóa đơn chưa thông báo phát hành

Hóa đơn sử dụng khi chưa thông báo phát hành

Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC có quy định: doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khi chưa lập thông báo phát hành hóa đơn thì sẽ bị xử phạt trong một trong các trường hợp dưới đây:

Trường hợp hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

– Nếu đã được kê khai, nộp thuế sẽ bị phạt tiền 6.000.000 đồng

– Nếu chưa được kê khai, nộp thuế sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng – 18.000.000 đồng

Trường hợp hóa đơn không gắn với hoạt động kinh tế hoặc không được kê khai, nộp thuế (hóa đơn bất hợp pháp) sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng – 50.000.000 đồng

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm nhưng chứng minh được đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì không bị xử phạt.

Bên mua khi nhận được hóa đơn điện tử của bên bán chưa thực hiện thông báo phát hành thì vẫn dùng hóa đơn đó để kê khai, khấu trừ và tính vào chi phí theo quy định với điều kiện các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và bên bán đã chấp hành Quyết định xử phạt.

Sử dụng hóa đơn điện tử đã được thông báo phát hành nhưng chưa đến thời hạn sử dụng

Theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”

Ví dụ: Doanh nghiệp A dự định bắt đầu sử dụng hóa đơn từ ngày 25/09/2019 thì phải nộp Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế chậm nhất là vào ngày 23/9/2019.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định 49/2016/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành hóa đơn nhưng có hành vi sử dụng hóa đơn trước thời điểm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trong thông báo phát hành sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Ví dụ: Doanh nghiệp đã nộp Thông báo phát hành hóa tử ngày 23/09/2019. Ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn là 25/09/2019. Tuy nhiên, ngày 25/09/2019, doanh nghiệp đã sử dụng một số hóa đơn điện tử thì sẽ bị xử phạt theo quy định nêu trên.

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành