KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Những hàm excel kế toán thường sử dụng

Công cụ Excel là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong ngành kế toán, việc sử dụng thành thạo excel mang lại nhiều lợi ích cho kế toán. Bài viết dưới đây là các hàm excel được kế toán sử dụng nhiều nhất.

Hàm SUM, AVERAGE và COUNT

Cả 3 hàm này đều được thực hiện trên một dãy dữ liệu được chọn.

Hàm SUM

Tính tổng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.

Câu lệnh: =SUM(Number1, Number2…). Trong đó Number1, Number2…là các số cần tính tổng.

Ví dụ: =SUM(4,7,8) => Kết quả =19.

Hàm AVERAGE

Tính trung bình cộng của các số trong một vùng dữ liệu được chọn.

Câu lệnh: =AVERAGE(Number1, Number2…). Trong đó Number1, Number2…là các số cần tính trung bình cộng.

Ví dụ: =AVERAGE(3,5,7) => Kết quả =5.

Hàm COUNT

Hàm dùng với mục đích đếm số lượng các ô có chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.

Câu lệnh: =COUNT(Value1, Value2, Value3,…)

Ví dụ: =COUNT(A6:A9) nghĩa là đếm số ô chứa số trong các ô từ A6 đến A9.

hàm excel kế toán thường sử dụng

Hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Cả 2 hàm đều là hàm tìm kiếm nhưng cách tìm kiếm của 2 hàm lại khác nhau.

Hàm VLOOKUP

Hàm tìm kiếm theo cột.

Câu lệnh: =VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, [range lookup]).

Hàm HLOOKUP

Hàm tìm kiếm theo hàng.

Câu lệnh: =HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, [range lookup]).

Trong đó, các tham số:

Lookup Value: Giá trị dùng để dò tìm.

Table Array: Bảng dữ liệu dùng để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tuyệt đối.

Cox idx num: thứ tự cột/hàng dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh.

Range lookup: phạm vi tìm kiếm với giá trị tìm kiếm là chính xác hoặc giá trị gần đúng. X=0 là dò tìm một cách chính xác, X=1 là dò tìm một cách tương đối.

Hàm SUMIF

Hàm này dùng để tính tổng các ô trong vùng cần tính thỏa mãn một điều kiện đưa vào.

Câu lệnh: = SUMIF(range, criteria,sum_range), nghĩa là SUMIF (Vùng chứa điều kiện, điều kiện, vùng cần tính tổng)

Hàm COUNTIF

Hàm dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện trong một phạm vi nhất định.

Câu lệnh: = COUNTIF (range,criteria), nghĩa là COUNTIF(phạm vi dữ liệu muốn đếm, điều kiện để một ô được đếm).

Ví dụ: =COUNTIF(C5:C12,”<50”), nghĩa là đếm tất cả các ô thuộc dãy từ C5:C12 có chứa số nhỏ hơn 50).

Hàm AND , OR

Hàm AND

Hàm này là phép và, bao gồm các đối số là các hằng hoặc biểu thức logic, và chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Hàm trả về giá trị TRUE (1) khi tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tồn tại ít nhất một đối số của nó là sai.

Cú pháp: = AND(Logical1, Logical2,…) nghĩa là AND(đối 1, đối 2,..). Trong đó: Logical1, Logical2…là các biểu thức điều kiện.

Chú ý:

Các đối số phải mang giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có mang giá trị logic.

Nếu đối số là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì bỏ qua những giá trị đó.

Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

Hàm OR

Hàm này là phép HOẶC, cũng bao gồm các đối số như hàm AND, nhưng chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai. Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.

Hàm MAX, MIN

Hàm MAX

Trả về kết quả lớn nhất trong dãy được chọn, thường dùng để tìm số lớn nhất trong dãy.

Câu lệnh: =MAX(Number 1, Number 2,…). Trong đó, Number1, Number2,…là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất.

Ví dụ: =MAX(77,88,99) =99.

Hàm MIN

Ngược lại với hàm MAX, hàm MIN trả về kết quả nhỏ nhất trong dãy được chọn, thường dùng để tìm số nhỏ nhất trong dãy.

Câu lệnh: =MIN(Number 1, Number 2,…).Trong đó, Number1, Number2,…là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất.

Ví dụ: =MIN(77,88,99) =77.

Hàm IF

Hàm trả về kết quả 1 nếu điều kiện đúng, hàm trả về kết quả 2 nếu điều kiện sai.

Câu lệnh: = IF(Logical_test,[value_if_true],[value_if_false]).

Trong đó:

Logical_test là biểu thức điều kiện.

[value_if_true] là giá trị được trả về nếu điều kiện đúng.

[value_if_false] là giá trị được trả về nếu điều kiện sai.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo