Tài khoản 334 - phải trả người lao động + Ví dụ minh họa


Tài khoản 334 trong hệ thống kế toán là công cụ quan trọng để ghi nhận và quản lý các khoản phải trả liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp. Nó phản ánh các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác đối với người lao động. Tài khoản này cung cấp thông tin về tình hình thanh toán đã thực hiện và tình trạng các khoản phải trả cho người lao động trong tương lai.
Tài khoản 334 trong hệ thống kế toán được sử dụng để ghi nhận các khoản phải trả và tình hình thanh toán liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm quan trọng liên quan đến tài khoản này:

1.Nguyên tắc kế toán:

    Phản ánh các khoản phải trả: Tài khoản 334 được dùng để ghi nhận và theo dõi việc thanh toán các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động.

2. Kết cấu và nội dung:

Bên Nợ (debit side):
    Các khoản đã trả hoặc đã chi: Ghi nhận các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khấu trừ từ tiền lương đã thanh toán, chi đã ứng trước cho người lao động.
Bên Có (credit side):
    Các khoản phải trả hoặc phải chi: Ghi nhận các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản phải trả hoặc chi cho người lao động trong tương lai.
Số dư bên Có:
    Các khoản còn phải trả: Số dư bên Có của tài khoản 334 thể hiện các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản phải trả cho người lao động trong thời gian tới.
Số dư bên Nợ:
    Số dư Nợ nếu có: Số dư bên Nợ của tài khoản 334 phản ánh việc đã thanh toán số tiền lớn hơn số tiền phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.
Tài khoản 334 là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý tình hình thanh toán và các khoản phải trả đối với người lao động, đồng thời cung cấp thông tin về các khoản phải chi trong tương lai.

3. Phương pháp kế toán cho việc

a. Tính tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động được thực hiện như sau:

Ghi nhận khi tính tiền lương và các khoản phụ cấp:
    Nợ các tài khoản:
        TK 154: Tính tiền lương.
        TK 241: Phụ cấp, trợ cấp, hoặc các khoản phụ cấp khác.
        TK 631: Bảo hiểm xã hội.
        TK 642: Các khoản phụ cấp khác.
    Có tài khoản 334 - Phải trả người lao động:
        Ghi vào tài khoản 334 để ghi nhận và theo dõi các khoản tiền lương và phụ cấp phải trả cho người lao động.
Ví dụ:
Nếu Công ty XYZ tính tiền lương là 100 triệu VNĐ và các khoản phụ cấp bao gồm phụ cấp xăng xe là 5 triệu VNĐ, bảo hiểm xã hội là 10 triệu VNĐ, và các khoản phụ cấp khác là 8 triệu VNĐ, ghi nhật ký kế toán như sau:
    Nợ TK 154 (tiền lương): 100 triệu VNĐ
    Nợ TK 241 (phụ cấp xăng xe): 5 triệu VNĐ
    Nợ TK 631 (bảo hiểm xã hội): 10 triệu VNĐ
    Nợ TK 642 (các khoản phụ cấp khác): 8 triệu VNĐ
    Có TK 334 (Phải trả người lao động): 123 triệu VNĐ

b. Phương pháp kế toán cho việc chi trả tiền thưởng cho người lao động từ quỹ khen thưởng được thực hiện như sau:

Ghi nhận khi xác định số tiền thưởng phải trả:
    Nợ tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi:
        Ghi nợ vào tài khoản 3531 để xác định số tiền thưởng cần trả từ quỹ khen thưởng.
    Có tài khoản 334 - Phải trả người lao động:
        Ghi có vào tài khoản 334 để ghi nhận và theo dõi số tiền thưởng cần chi trả cho người lao động.
Ghi nhận khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng:
    Nợ tài khoản 334 - Phải trả người lao động:
        Ghi nợ vào tài khoản 334 để ghi nhận việc chi trả tiền thưởng cho người lao động.
    Có tài khoản 3335 - Thuế TNCN (nếu có):
        Ghi có vào tài khoản 3335 để ghi nhận số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu áp dụng.
    Có các tài khoản 111, 112 (hoặc các tài khoản tương đương):
        Ghi có vào các tài khoản thanh toán để ghi nhận việc chi trả tiền thưởng từ nguồn tài chính cụ thể của doanh nghiệp.
 
Ví dụ:
Nếu Quỹ khen thưởng, phúc lợi có số tiền 20 triệu VNĐ dành cho việc trả tiền thưởng cho nhân viên và sau đó công ty A chi trả 18 triệu VNĐ (bao gồm cả 2 triệu VNĐ thuế TNCN), ghi nhật ký kế toán như sau:
Khi xác định số tiền thưởng phải trả:
    Nợ TK 3531 (Quỹ khen thưởng, phúc lợi): 20 triệu VNĐ
    Có TK 334 (Phải trả người lao động): 20 triệu VNĐ
Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng:
    Nợ TK 334 (Phải trả người lao động): 18 triệu VNĐ
    Có TK 3335 (Thuế TNCN): 2 triệu VNĐ
    Có TK 111 (hoặc các tài khoản thanh toán khác): 18 triệu VNĐ
 

c. Phương pháp kế toán cho việc tính tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn...) phải trả cho người lao động được thực hiện như sau:

Ghi nhận khi tính tiền bảo hiểm xã hội:
    Nợ tài khoản 338 - Phải trả, người nộp khác:
        Ghi nợ vào tài khoản 3383 để ghi nhận số tiền bảo hiểm xã hội phải trả cho người lao động.
    Có tài khoản 334 - Phải trả người lao động:
        Ghi có vào tài khoản 334 để ghi nhận và theo dõi số tiền bảo hiểm xã hội cần trả cho người lao động.
 
Ví dụ: Nếu công ty B tính tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc cho nhân viên là 15 triệu VNĐ và cần chi trả từ nguồn kinh phí của công ty, ghi nhật ký kế toán như sau:
    Nợ TK 3383 (Phải trả, người nộp khác): 15 triệu VNĐ
    Có TK 334 (Phải trả người lao động): 15 triệu VNĐ
Thông qua ghi nhận này, công ty B có thể quản lý và theo dõi việc chi trả tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động trong hệ thống kế toán của mình.

d. Phương pháp kế toán cho việc tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho người lao động được thực hiện như sau:

Ghi nhận khi tính tiền lương nghỉ phép:
    Nợ các tài khoản:
        TK 154: Tính tiền lương.
        TK 642: Các khoản phụ cấp khác.
    Nợ tài khoản 335 - Chi phí phải trả:
        Ghi nợ vào tài khoản 335 để ghi nhận số tiền chi phí nghỉ phép được trích trước từ lương.
    Có tài khoản 334 - Phải trả người lao động:
        Ghi có vào tài khoản 334 để ghi nhận và theo dõi số tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho người lao động.
Ví dụ:
Nếu công ty C tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho nhân viên là 10 triệu VNĐ, các khoản phụ cấp khác (nếu có) là 2 triệu VNĐ và đã trích trước 2 triệu VNĐ từ lương để chi trả cho chi phí nghỉ phép, ghi nhật ký kế toán như sau:
    Nợ TK 154 (tiền lương): 10 triệu VNĐ
    Nợ TK 642 (các khoản phụ cấp khác): 2 triệu VNĐ
    Nợ TK 335 (Chi phí phải trả): 2 triệu VNĐ
    Có TK 334 (Phải trả người lao động): 10 triệu VNĐ

đ. Ghi nhận các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của người lao động:

    Nợ tài khoản 334 - Phải trả người lao động:
        Ghi nợ vào tài khoản 334 để ghi nhận và theo dõi các khoản phải khấu trừ từ thu nhập của người lao động.
    Có các tài khoản:
        TK 141 (Tạm ứng): Ghi có vào tài khoản 141 để phản ánh số tiền tạm ứng chưa chi hết.
        TK 338 (Phải trả, phải nộp khác): Ghi có để ghi nhận các khoản phải trả khác liên quan đến lợi ích của người lao động, như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động.
        TK 138 (Phải thu khác): Ghi có để ghi nhận các khoản phải thu khác có thể phát sinh từ việc khấu trừ trong thu nhập của người lao động.
 
Ví dụ:
Nếu công ty D có các khoản phải khấu trừ từ thu nhập của nhân viên như tiền tạm ứng chưa chi hết là 3 triệu VNĐ, bảo hiểm y tế là 2 triệu VNĐ và bảo hiểm xã hội là 4 triệu VNĐ, ghi nhật ký kế toán như sau:
    Nợ TK 334 (Phải trả người lao động): 9 triệu VNĐ (tổng các khoản phải khấu trừ)
    Có TK 141 (Tạm ứng): 3 triệu VNĐ
    Có TK 338 (Phải trả, phải nộp khác): 6 triệu VNĐ (bao gồm bảo hiểm y tế 2 triệu VNĐ và bảo hiểm xã hội 4 triệu VNĐ)
    Có TK 138 (Phải thu khác): 0 (nếu không có khoản phải thu khác được ghi nhận trong trường hợp này)

e. Ghi nhận tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

    Nợ tài khoản 334 - Phải trả người lao động:
        Ghi nợ vào tài khoản 334 để ghi nhận số tiền thuế thu nhập cá nhân cần được trả lại cho Nhà nước, trừ đi từ thu nhập của người lao động.
    Có tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335):
        Ghi có vào tài khoản 3335 để ghi nhận số tiền thuế thu nhập cá nhân đã được khấu trừ và cần nộp cho Nhà nước.
Ví dụ:
Nếu công ty E phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân của nhân viên và người lao động khác là 5 triệu VNĐ, ghi nhật ký kế toán như sau:
    Nợ TK 334 (Phải trả người lao động): 5 triệu VNĐ
    Có TK 3335 (Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước): 5 triệu VNĐ

g. Ghi nhận khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công:

    Nợ tài khoản 334 - Phải trả người lao động:
        Ghi nợ vào tài khoản 334 để ghi nhận số tiền đã ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên và người lao động khác.
    Có các tài khoản:
        TK 111 (Tiền mặt): Ghi có vào tài khoản 111 nếu việc trả lương, công nhận viên được thực hiện bằng tiền mặt.
        TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): Ghi có vào tài khoản 112 nếu việc trả lương, công nhận viên được thực hiện thông qua việc chuyển khoản hoặc gửi tiền qua ngân hàng.
Ví dụ:
Nếu công ty F thực trả tiền lương, tiền công cho nhân viên và người lao động khác là 20 triệu VNĐ và việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, ghi nhật ký kế toán như sau:
    Nợ TK 334 (Phải trả người lao động): 20 triệu VNĐ
    Có TK 111 (Tiền mặt): 20 triệu VNĐ

h. Ghi nhận khi thanh toán các khoản phải trả:

    Nợ tài khoản 334 - Phải trả người lao động:
        Ghi nợ vào tài khoản 334 để ghi nhận việc thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và người lao động khác.
    Có các tài khoản:
        TK 3335 (Thuế TNCN): Ghi có vào tài khoản 3335 nếu có phát sinh thuế thu nhập cá nhân từ việc thanh toán các khoản này.
        TK 111 (Tiền mặt): Ghi có vào tài khoản 111 nếu việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt.
        TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): Ghi có vào tài khoản 112 nếu việc thanh toán được thực hiện thông qua việc chuyển khoản hoặc gửi tiền qua ngân hàng.
Ví dụ:
Nếu công ty G thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và người lao động khác là 30 triệu VNĐ, trong đó có phát sinh thuế thu nhập cá nhân là 5 triệu VNĐ và việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, ghi nhật ký kế toán như sau:
    Nợ TK 334 (Phải trả người lao động): 30 triệu VNĐ
    Có TK 3335 (Thuế TNCN): 5 triệu VNĐ (nếu có)
    Có TK 111 (Tiền mặt): 25 triệu VNĐ
 

i. Ghi nhận khi trả lương hoặc thưởng bằng sản phẩm, hàng hóa:

    Nợ tài khoản 334 - Phải trả người lao động:
        Ghi nợ vào tài khoản 334 để phản ánh việc phải trả lương hoặc thưởng bằng sản phẩm, hàng hóa cho công nhân viên và người lao động khác.
    Có các tài khoản:
        TK 511 (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ): Ghi có vào tài khoản 511 để phản ánh doanh thu từ việc trả lương hoặc thưởng bằng sản phẩm, hàng hóa.
        TK 3331 (Thuế GTGT phải nộp): Ghi có vào tài khoản 3331 để ghi nhận số thuế GTGT phải nộp nếu có.
 
Ví dụ:
Nếu công ty H trả lương cho nhân viên bằng sản phẩm, hàng hóa có giá trị 50 triệu VNĐ (không bao gồm thuế GTGT), và việc trả lương này được ghi nhận vào doanh thu bán hàng, ghi nhật ký kế toán như sau:
    Nợ TK 334 (Phải trả người lao động): 50 triệu VNĐ
    Có TK 511 (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ): 50 triệu VNĐ
    Có TK 3331 (Thuế GTGT phải nộp): nếu có

k. Xác định số phải trả cho công nhân viên và người lao động:

    Nếu đã xác định được số phải trả:
        Nợ các tài khoản liên quan: Nếu đã xác định số tiền phải trả cho các khoản khác như tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên, ghi nợ các tài khoản liên quan như TK 154(631), 642, 241.
        Có tài khoản 334 (Phải trả người lao động): Ghi có vào tài khoản 334 để phản ánh số tiền phải trả cho công nhân viên và người lao động.
Khi chi trả tiền lương và các khoản khác cho công nhân viên và người lao động:
    Khi thực hiện chi trả:
        Nợ tài khoản 334 - Phải trả người lao động: Ghi nợ vào tài khoản 334 để phản ánh việc chi trả tiền lương và các khoản khác cho công nhân viên và người lao động.
        Có các tài khoản thanh toán: Ghi có vào các tài khoản thanh toán như TK 111 (Tiền mặt) hoặc TK 112 (Tiền gửi ngân hàng) tùy thuộc vào phương thức thanh toán.
 
Ví dụ:
Nếu công ty I đã xác định số phải trả cho các khoản khác như tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên là 40 triệu VNĐ và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, ghi nhật ký kế toán như sau:
    Nợ TK 154(631), 642, 241: 40 triệu VNĐ
    Có TK 334 (Phải trả người lao động): 40 triệu VNĐ
    Có TK 111 (Tiền mặt): 40 triệu VNĐ

4. Kết luận

Kế toán các khoản phải trả cho người lao động là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quản lý và ghi nhận chính xác các khoản này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch trong tài chính mà còn đảm bảo quy định pháp luật về thuế và lao động.
Tài khoản 334 - Phải trả người lao động được sử dụng để ghi nhận các khoản phải trả và thanh toán cho người lao động, bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội và các khoản khác liên quan đến thu nhập của người lao động.
Qua các ghi chú kế toán và phương pháp thực hiện ghi nhận các giao dịch liên quan đến tài khoản 334, doanh nghiệp có thể:
    Xác định rõ ràng các khoản phải trả và chi trả cho người lao động.
    Theo dõi và kiểm soát tốt hơn về tài chính và nghiệp vụ liên quan đến nguồn lực nhân sự.
    Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về kế toán và thuế liên quan đến người lao động.
Thông qua việc áp dụng đúng các phương pháp kế toán và ghi nhận chi tiết các khoản phải trả, doanh nghiệp có thể tạo ra một hệ thống kế toán chính xác, minh bạch, và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, từ đó đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành