KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế  mới nhất được áp dụng theo thông tư 166/2013/TT-BTC ban hành đi kèm

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN RA
 QUYẾT ĐỊNH
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: ....../QĐ-GQ

 ……[2], ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và Khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày.....tháng.........năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế,

Tôi:................................................. Chức vụ:................................ Đơn vị: ..............................

Giao quyền cho ông/bà:................. Chức vụ: ............................... Đơn vị:...............................

Lý do giao quyền:[3]...............................................................................................................

Nội dung giao quyền:[4] .........................................................................................................

Được thực hiện các thẩm quyền của[5].......................................................quy định tại khoản.....Điều....Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế/Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, kể từ ngày.......tháng.........năm............đến ngày.....tháng....... năm........................[6].

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, ông/bà.....................[7] phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật./.

 

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUYỀN
 (Ký, ghi rõ chức vụ họ tên)

NGƯỜI GIAO QUYỀN
 (Ghi rõ chức vụ, ký tên, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có))

_______________________________

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[3]Ghi rõ lý do (vắng mặt hoặc các lý do khác);

[4]Ghi rõ nội dung giao quyền;

[5]Ghi rõ chức danh của người giao quyền;

[6] Ghi rõ thời gian giao quyền;

[7] Ghi họ tên người được giao quyền.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo