Quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán


Trong lĩnh vực kế toán, việc hiểu rõ về “quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán” là vô cùng quan trọng. Đơn vị tiền tệ trong kế toán, theo quy định, thường là loại tiền tệ chính thức của quốc gia mà doanh nghiệp hoạt động. Tại Việt Nam, đó là Đồng Việt Nam (VND). Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp có thể sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ chính trong kế toán. Điều này thường xảy ra khi doanh nghiệp có lượng giao dịch ngoại tệ đáng kể.
Quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán
Quy định về việc lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật về kế toán và thuế. Việc tuân thủ đúng quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính pháp lý của các báo cáo tài chính mà còn góp phần vào việc tạo ra một hình ảnh đáng tin cậy trong mắt các nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

Quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán

Trong kế toán, “đơn vị tiền tệ” thường được hiểu là Đồng Việt Nam (với ký hiệu quốc gia là “đ” và ký hiệu quốc tế là “VND”), đây là đơn vị chính được sử dụng để ghi chép vào sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu một đơn vị kế toán chủ yếu thu chi bằng ngoại tệ và đáp ứng được các tiêu chuẩn tại mục 2, thì họ có thể chọn một loại ngoại tệ khác làm đơn vị tiền tệ chính để ghi chép vào sổ kế toán.
(Điều 3 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán theo Thông tư 200

- Các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ cần tuân theo quy định của Luật Kế toán để xác định và chọn đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Họ cũng phải chịu trách nhiệm về quyết định này trước pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thực hiện việc chọn đơn vị tiền tệ.
- Đơn vị tiền tệ trong kế toán được xác định dựa trên:
+ Đơn vị tiền tệ chủ yếu được sử dụng trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ, ảnh hưởng đến giá cả và thường là đơn vị tiền tệ được niêm yết và thanh toán; và
+ Đơn vị tiền tệ chủ yếu được sử dụng để mua hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng đến chi phí nhân công, nguyên liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác, thường là đơn vị tiền tệ được sử dụng để thanh toán cho các chi phí này.
- Các yếu tố khác cũng được xem xét để xác định đơn vị tiền tệ trong kế toán, bao gồm:
+ Đơn vị tiền tệ được sử dụng để huy động tài chính (như phát hành cổ phiếu, trái phiếu);
+ Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ hoạt động kinh doanh và được giữ lại.
- Đơn vị tiền tệ trong kế toán phản ánh các giao dịch, sự kiện, điều kiện liên quan đến hoạt động của đơn vị. Một khi đã xác định đơn vị tiền tệ, đơn vị không được thay đổi trừ khi có sự thay đổi quan trọng trong các giao dịch, sự kiện và điều kiện liên quan.
(Điều 4 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán theo Thông tư 200

Dựa theo Thông tư 200, khi hoạt động quản lý và kinh doanh có những biến đổi lớn khiến cho đơn vị tiền tệ hiện tại không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn tại mục 2, doanh nghiệp có quyền điều chỉnh đơn vị tiền tệ trong kế toán.
Việc chuyển đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực hiện vào thời điểm khởi đầu niên độ kế toán mới.
Doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán không quá 10 ngày làm việc sau khi kết thúc niên độ kế toán.
(Điều 7 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

Khi doanh nghiệp dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, họ cần phải chuyển đổi Báo cáo tài chính từ ngoại tệ sang Đồng Việt Nam để công bố và nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước.
Quy tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, cũng như việc trình bày thông tin so sánh, được thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư 200/2014/TT-BTC.
 Khi thực hiện việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, doanh nghiệp cần phải mô tả rõ ràng trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về những tác động (nếu có) lên Báo cáo tài chính do việc chuyển đổi từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
(Điều 5 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành