Mức phạt khi DN nộp chậm thuế theo quy định mới nhất


Các mức thuế TNCN, GTGT, TNCN, môn bài khi doanh nghiệp nộp chậm thì bị phạt như thế nào theo quy định mới nhất của Bộ Tài Chính

1. Căn cứ theo quy định của pháp luật tại :

  • Luật 106/2016/QH13
  • Nghị định 100/2016/NĐ-CP:
  • Thông tư 130/2016/TT-BTC

Mức phạt khi DN nộp chậm thuế

2. Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2019 được tính cụ thể trong các trường hợp:

Đến năm 2019 mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất áp dụng theo khoản 3 điều 3 thông tư 130/2016/TT-BTC. Theo đó có các trường hợp sau:

TH1: Đối với khoản tiền nợ thuế (chậm nộp) phát sinh từ ngày 1/7/2016 trở đi.

Đối với trường hợp này Mức phạt chậm nộp tiền thuế được tính theo mức 0.03%/ngày/ tính trên số tiền thuế chậm nộp.

TH2: Đối với khoản tiền nợ thuế (chậm nộp) phát sinh trước ngày 1/7/2016 nhưng sau ngày 1/7/2016 vẫn chưa nộp, cụ thể:

Nếu Trước ngày 1/1/2015:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2019 thì tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ⇒ Theo đó ta có: Nếu số ngày chậm nộp nhỏ hơn (<) 90 ngày ⇒ thì Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp X 0.05% X Số ngày chậm nộp; Còn nếu số ngày chậm nộp lớn hơm (>) 90 ngày ⇒ thì Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp X 0.07% X Tổng số ngày chậm nộp – 90 ngày.

Từ ngày 01/01/2015:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2019 thì tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 ⇒ Theo đó ta có: Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp X 0.05% X Số ngày chậm nộp.

Từ ngày 01/7/2016:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2019 thì tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày ⇒ Theo đó ta có: Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp X 0.03% X Số ngày chậm nộp.

Trước ngày 01/01/2015 mức phạt chậm nộp được tính như sau:

Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày >>> Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày >>> Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.

 Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2019Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày >>> Số tiền phạt =100 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.

 Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2019 Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày >>> Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

 Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2019Mức phạt chậm nộp tiền thuế của cơ sở kinh doanh A phải nộp = 4,5 + 0,7 + 27,35 + 1,53 = 34,08 triệu đồng.

3. Cách xác định số ngày chậm nộp tiền thuế mới

Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Số ngày chậm nộp được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

4. Khi bị cơ quan thuế cưỡng chế thì xác định mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Trong trường hợp cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên để thu hồi nợ thuế thì người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế; thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đến ngày cơ quan thuế lập biên bản kê biên tài sản.

Trong trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu tài sản bán đấu giá cho người mua theo quy định của pháp luật mà cơ quan chức năng có thẩm quyền bán đấu giá tài sản không nộp tiền thuế vào NSNN thì cơ quan chức năng có thẩm quyền bán đấu giá tài sản phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày tiếp theo ngày chuyển giao quyền sở hữu tài sản đến ngày nộp thuế vào NSNN.

Không tính chậm nộp trong thời gian thực hiện các thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. Khi có kế khai điều chỉnh thuế thì tính mức phạt chậm nộp tiền thuế bằng cách:

Trong trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành