Mẫu phụ lục II-1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh


Mẫu phụ lục II-1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Mẫu phụ lục II-1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh dùng để làm gì:

- Thay đổi tên doanh nghiệp
- Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp
- Thay đối vốn điều lệ
- Thay đổi tỷ lệ góp vốn
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Thay đổi thông tin đăng ký thuế
- Bổ sung tài khoản ngân hàng
Dưới đây là mẫu phụ lục II-1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

CÔNG TY TNHH

-------o0o------

Số: 01/2019/TB/

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

, ngày …  tháng …  năm  2019

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh

Tên doanh nghiệp:

Mã số doanh nghiệp:

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): ...........

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                                           □

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp                                   □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

I. THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):  ...........................................................................

Điện thoại: ......................................................................................................................

2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: .................................................................      

Điện thoại: ......................................................................................................................

3

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

 

4

Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..

5

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập                □

Hạch toán phụ thuộc            □

6

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày .........../.............. đến ngày ............./..............

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7

Tổng số lao động: 10

8

Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có                                                                  Không

9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5:

Khấu trừ                                                         

Trực tiếp trên GTGT ..................................... □

Trực tiếp trên doanh số ................................. □

Không phải nộp thuế GTGT.......................... □

10

Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

 

 

□  Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CỦA DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành