Hướng dẫn hạch toán kế toán cho doanh nghiệp sửa chữa ô tô


Hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp sửa chữa ô tô là một quy trình quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát và quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Trong quá trình này, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc xuất kho để sử dụng trong việc sửa chữa xe, bao gồm việc lập phiếu xuất kho và kèm theo các chứng từ liên quan.
Hướng dẫn hạch toán kế toán cho doanh nghiệp sửa chữa ô tô

Chi phí nhân công sửa chữa xe cũng được tính toán cẩn thận. Để đảm bảo chi phí này hợp lý và được trừ khi tính thuế TNDN, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục như hợp đồng lao động, bảng chấm công hàng tháng, bảng lương và phiếu chi thanh toán lương.Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến việc hạch toán chi phí sản xuất chung, bao gồm chi phí khấu hao tài sản, máy móc thiết bị phụ sửa chữa và các chi phí chung khác như điện, nước.

Khi xe chưa sửa chữa xong và chưa xuất hóa đơn VAT vào cuối tháng, doanh nghiệp sẽ ghi chú số dư tại TK 154. Khi xe đã sửa chữa xong và ra xưởng, doanh nghiệp sẽ kết chuyển, bao gồm việc gửi khách hàng bảng quyết toán chi phí sửa chữa cùng hóa đơn VAT và Phiếu giao xe.

Cuối cùng, doanh nghiệp sẽ tiến hành tính giá thành và kết chuyển giá vốn, chi phí quản lý, chi phí tài chính và chi phí khác, cũng như kết chuyển doanh thu thuần, doanh thu khác và doanh thu tài chính. Quy trình này giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán.

Với sự tăng trưởng của ngành sửa chữa ô tô, nhu cầu về kế toán trong lĩnh vực này cũng ngày càng lớn. Ngành sửa chữa ô tô có những đặc điểm riêng biệt, do đó, người làm kế toán cần phải hiểu rõ nhiệm vụ của mình và đáp ứng tốt các vấn đề chuyên môn, đặc biệt là trong việc hạch toán. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách hạch toán kế toán cho doanh nghiệp sửa chữa ô tô.

Nhiệm vụ hàng ngày của kế toán trong doanh nghiệp sửa chữa ô tô

Để hoàn thành công việc một cách hiệu quả trong bất kỳ ngành nghề nào, bạn cần xác định rõ nhiệm vụ cần thực hiện. Đối với kế toán trong doanh nghiệp sửa chữa ô tô, bạn cần biết rõ những tài khoản cần theo dõi, hạch toán và những báo cáo cần lập.

Cụ thể, các nhiệm vụ hàng ngày của kế toán trong doanh nghiệp sửa chữa ô tô bao gồm:

 • Đối chiếu giá thành dịch vụ sửa chữa với thủ quỹ về các quyết toán thu tiền khách hàng cuối ngày.
 • Giám sát việc tuân thủ các quy trình liên quan đến dịch vụ phụ tùng.
 • Đối chiếu bảo hành bảo dưỡng với bộ phận dịch vụ định kỳ và với Nhà cung cấp phụ tùng chính hãng của Công ty.
 • Kiểm soát giá trị dịch vụ dở dang và cảnh báo kịp thời các bất cập.
 • Kiểm tra đối chiếu với bộ phận dịch vụ về báo cáo hàng ngày dịch vụ sửa chữa.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp các chi phí liên quan để tính giá thành dịch vụ sửa chữa.
 • Xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu dịch vụ sửa chữa cũng như ghi nhận giá vốn dịch vụ sửa chữa.
 • Phân tích, đánh giá lợi nhuận của dịch vụ sửa chữa để tham gia vào việc xây dựng lại định mức tiền công và định mức hao hụt vật tư sơn.
 • Tham gia lập, hoàn thiện, sửa đổi các quy trình cho phù hợp với hoạt động sửa chữa thực tế.
 • Thực hiện báo cáo hiệu quả hoạt động dịch vụ phụ tùng hàng tháng và theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ bộ phận dịch vụ tư vấn cho khách hàng về cách thanh toán, và xuất hóa đơn cho khách, nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho khách hàng.

Hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp sửa chữa ô tô

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sửa chữa ô tô sẽ thực hiện cả hai loại hoạt động: thương mại (bán phụ tùng) và dịch vụ (dịch vụ sửa chữa). Tuy nhiên, việc phân biệt giữa hoạt động thương mại và hoạt động sửa chữa để xác định chính xác chi phí 621 thường gặp khó khăn.
Trên thực tế, khách hàng phải mua phụ tùng trước khi thay thế, và doanh nghiệp bán phụ tùng theo giá bán chứ không phải giá vốn. Do đó, hoạt động này cần được tách ra khỏi hoạt động sửa chữa và xem như một hoạt động thương mại.
Hạch toán kế toán cho doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng và sửa chữa ô tô sẽ theo hai hướng chính sau đây:
- Hoạt động sửa chữa ô tô: Đối tượng tính giá thành có thể là từng chiếc xe cụ thể, công việc sửa chữa hoặc tính chung cho tất cả. Kế toán cần xây dựng các phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành phù hợp với từng yêu cầu. Thông thường, chủ doanh nghiệp muốn biết lãi/lỗ theo từng xe sửa chữa nên kế toán phải tính giá thành cho từng xe. Khi đó, cần thiết lập để tính giá thành theo xe như sau:
Chi phí trực tiếp: Đây là chi phí nào phát sinh trực tiếp theo xe thì tập hợp đích danh cho xe.
Chi phí gián tiếp: Đây là các chi phí dùng chung cho nhiều xe thì cần xây dựng tiêu chí phân bổ.
- Hoạt động mua bán phụ tùng: Phụ tùng sửa chữa xe mua về nhập kho thì tiến hành làm phiếu và nhập kho như bình thường, cụ thể:
Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ nhỏ hơn 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi, phiếu nhập kho , biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán và giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có vào cùng với nhau.
Hóa đơn mua vào (đầu vào) lớn hơn 20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán), phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán, giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng phô tô và thanh lý phô tô nếu có vào cùng với nhau.
Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ.
Khi chuyển khoản đi: Ủy nhiệm chi.
Nợ TK 152.
Nợ TK 1331.
Có TK 111, 112, 331.

- Khi xuất kho sử dụng sửa chữa xe: Lập phiếu xuất kho và kèm theo các chứng từ liên quan. Cụ thể:
Hóa đơn bán ra liên xanh nhỏ hơn 20 triệu mà thu bằng tiền mặt: Kèm theo Phiếu thu, phiếu xuất kho, biên bản giao hàng (thương mại) hoặc biên bản nghiệm thu (xây dựng) phô tô, biên bản xác nhận khối lượng phô tô, bảng quyết toán khối lượng phô tô nếu có, hợp đồng phô tô và thanh lý phô tô nếu có.
Hóa đơn bán ra liên xanh lớn hơn 20 triệu: Kèm theo phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán), phiếu xuất kho hoặc biên bản giao hàng (thương mại) hoặc biên bản nghiệm thu (xây dựng) phô tô, biên bản xác nhận khối lượng phô tô, bảng quyết toán khối lượng nếu có và hợp đồng phô tô và thanh lý phô tô nếu có.
Khi khách hàng chuyển vào TK của cty: Cần có Giấy báo có.
Ghi nợ TK 621 (có mã chi phí theo dõi riêng cho từng biển số xe) và ghi có TK 152.
- Đối với chi phí nhân công sửa chữa xe: Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN, bạn phải chuẩn bị đầy đủ các thủ tục sau:
+ Hợp đồng lao động và CMTND phô tô kẹp vào.
+ Bảng chấm công hàng tháng.
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó.
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi.
+ Chữ ký ở tất cả giấy tờ.
Lưu ý, nếu thiếu 1 trong số các thủ tục trên, cơ quan thuế sẽ loại trừ vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN. Ghi nợ TK 622 và ghi có TK 334.
- Đối với chi phí sản xuất chung: Đây là chi phí khấu hao tài sản, máy móc thiết bị phụ sửa chữa: xe nâng, xe cẩu…phân bổ chi phí trước dài và ngắn hạn công cụ dụng cụ: cà lê, mỏ lết, đũa vặn…và các chi phí chung khác điện nước khác. Ghi nợ TK 627,1331 và ghi có TK 111,112,331,142,242. Công cụ dụng cụ, TSCĐ tiến hành phân bổ và theo dõi theo QĐ45 tùy theo sử dụng bộ phận nào phân bổ cho bộ phận đó.
Chưa sửa chữa xong và chưa xuất hóa đơn VAT: Nếu cuối tháng xe chưa sửa chữa xong và chưa xuất hóa đơn VAT thì treo ở TK 154. Ghi nợ TK 154 và ghi có TK 621, TK 622, TK 627.
- Khi sửa chữa xong và ra xưởng: Khi xe ra xưởng thì kết chuyển (gửi khách hàng bảng quyết toán chi phí sửa chữa + hóa đơn VAT+Phiếu giao xe). Xuất hóa đơn tài chính GTGT với nội dung hóa đơn: Sửa chữa xe biển số abc theo bảng quyết toán ngày/tháng/ năm. Ghi nợ TK 111,112,131 và ghi có TK 511, TK 33311.
- Tính giá thành: Ghi nợ 632 và ghi có 154 (của biển số xe ra xưởng).
- Kết chuyển giá vốn, chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác: Ghi nợ TK 911 và ghi có TK 632, TK 635, TK 642, TK 641, TK 811.
- Kết chuyển doanh thu thuần, doanh thu khác, doanh thu tài chính: Ghi nợ TK 511, TK 515, TK 711 và ghi có TK 911.
Hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp sửa chữa ô tô là một quy trình quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát và quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Quy trình này bao gồm việc xuất kho để sử dụng trong việc sửa chữa xe, tính toán chi phí nhân công, hạch toán chi phí sản xuất chung, và cuối cùng là việc kết chuyển khi xe đã sửa chữa xong và ra xưởng. Việc tuân thủ quy trình này giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán. Đây là một phần không thể thiếu trong việc quản lý tài chính của mọi doanh nghiệp sửa chữa ô tô
Trên là bài viết hướng dẫn hạch toán kế toán cho doanh nghiệp sửa chữa ô tôcông ty dịch vụ kế toán thuế Minh Việt tổng hợp lại, nếu bạn cần tìm một địa chỉ học kế toán thực hành uy tín đào tạo bài bản từ cơ bản cho tới thành thạo nghề tham khảo: Khóa học kế toán thương mại dịch vụ

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành