KẾ TOÁN MINH VIỆT - Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Chuyên Sâu

 

Cách tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự

Trong bài viết này chia sẻ đến các bạn Trường hợp nào được áp dụng tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự; Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành; Trình tự thực hiện tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự;

tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự

1. Trường hợp nào được áp dụng tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự;

Cơ sở sản xuất có quy trình công nghệ chế biến, sản xuất phức tạp kiểu liên tục. Các lĩnh vực thường được áp dụng như: Dệt, cơ khí chế tạo, may mặc, sản xuất nội thất…

Quy trình công nghệ chế biến, sản xuất phức tạp kiểu liên tục được mô tả như sau: Để chế biến, sản xuất ra một loại sản phẩm phải qua nhiều giai đoạn công nghệ chế biến, sản xuất (bộ phận, phân xưởng chế biến, sản xuất). Trong đó mỗi bước công nghệ (mỗi bộ phận, phân xưởng) tạo ra nữa thành phẩm (bán thành phẩm). Và nữa thành phẩm của giai đoạn trước (bộ phận trước, phân xưởng trước) là đối tượng chế biến, sản xuất của giai đoạn sau (bộ phận, phân xưởng sau) và giai đoạn cuối cùng (bộ phận, phân xưởng cuối cùng) mới tạo ra thành phẩm.

Cơ sở sản xuất có nhu cầu bán nữa thành phẩm ra ngoài hoặc có nhu cầu hạch toán nội bộ cao giữa các giai đoạn công nghệ (bộ phận, phân xưởng) trong Cơ sở, đòi hỏi phải xác định giá thành nữa thành phẩm trước khi xác định giá thành thành phẩm.

2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành bao gồm:

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là: Từng giai đoạn công nghệ (từng bộ phận, phân xưởng chế biến, sản xuất)

Đối tượng tính giá thành là: Thành phẩm ở giai đoạn cuối hoặc nửa thành phẩm ở từng giai đoạn và thành phẩm ở giai đoạn cuối.

3. Quy trình thực hiện

Giả sử có n giai đoạn công nghệ và n là giai đoạn công nghệ cuối cùng (tạo ra thành phẩm) ⇒ thì tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự (PP phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm) được thực hiện lần lượt như sau:

Giá thành Bán thành phẩm Giai đoạn 1 = Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ ở giai đoạn 1 + Chi phí nguyên vật liệu chính + Chi phí chế biến Giai đoạn 1 – Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ ở giai đoạn 1.

Giá thành Bán thành phẩm Giai đoạn 2 = Giá thành Bán thành phẩm Giai đoạn 1 + Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ ở giai đoạn 2 + Chi phí chế biến Giai đoạn 2 – Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ ở giai đoạn 2…

Giá thành Thành phẩm Giai đoạn n = Giá thành Bán thành phẩm Giai đoạn (n-1) + Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ ở giai đoạn n + Chi phí chế biến Giai đoạn n – Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ ở giai đoạn n.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo