Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm


Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm là một quy trình kế toán quan trọng. Kết chuyển lãi lỗ được hiểu là việc kế toán tiến hành cộng phần lãi hoặc trừ phần lỗ vào năm tài chính tiếp theo của doanh nghiệp. Điều này được thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh được xác định và phản ánh trên tài khoản 911 theo quy định của Thông tư 200 của Bộ Tài Chính.
Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm
Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:
Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
Kết quả hoạt động tài chính
Kết quả của những hoạt động khác
Cuối mỗi kỳ kế toán, doanh nghiệp sẽ phát sinh kết quả hoạt động kinh doanh. Kết quả này được dùng để làm cơ sở cho các năm tài chính tiếp theo. Theo đó, việc thực hiện cộng lãi hoặc trừ lỗ vào năm tài chính tiếp theo được gọi là kết chuyển lãi lỗ. Đây là một phần quan trọng của quy trình “Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm”.

Kết chuyển lãi lỗ là gì

“Kết chuyển lãi lỗ” là một khái niệm kế toán quan trọng, đề cập đến việc kế toán doanh nghiệp thực hiện cộng phần lãi hoặc trừ phần lỗ vào năm tài chính tiếp theo. Điều này được thực hiện dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh được xác định và phản ánh vào tài khoản 911 vào cuối kỳ kế toán.
Kết quả này giúp doanh nghiệp xác định xem năm đó hoạt động kinh doanh đã thu về hiệu quả là lãi hay đã không thu được hiệu quả là lỗ. Kết quả này cần được phản ánh sang năm tài chính tiếp theo để làm cơ sở đánh giá hiệu quả của năm đó. Việc phản ánh này chính là quá trình “kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm”.
Trong trường hợp kết chuyển lỗ, doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc chuyển lỗ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình kế toán.

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm

1. Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

“Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm” liên quan đến việc sử dụng Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo Thông tư 200/2014, tài khoản 421 bao gồm hai tài khoản cấp 2:
+ TK 4211: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
+ TK 4212: lợi nhuận chưa phân phối năm nay
- Kế toán sẽ phản ánh kết chuyển lãi lỗ lên hai tài khoản này. Số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước sẽ phản ánh kết quả hoạt động của năm trước.
- Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ, điều này đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp năm trước lỗ. Bút toán kết chuyển lỗ sẽ như sau:
+ Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước
+ Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
- Nếu TK 4212 có số dư bên Có, điều này đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp năm trước lãi. Bút toán kết chuyển lãi sẽ như sau:
+ Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
+ Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

2. Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm

“Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm” liên quan đến việc kế toán doanh nghiệp thực hiện các bút toán hạch toán định kỳ trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ. Điều này sẽ là căn cứ để xác định chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Các bút toán kết chuyển cuối kỳ thường được sử dụng bao gồm:
- Kết chuyển doanh thu bán hàng và dịch vụ thuần: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Có TK 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
- Kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.
- Kết chuyển doanh thu tài chính và thu nhập khác: Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính, Nợ TK 711 – Thu nhập khác, Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.
- Kết chuyển chi phí tài chính và chi phí khác: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 635 – Chi phí tài chính, Có TK 811 – Chi phí khác.
- Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 641 – Chi phí bán hàng.
- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 642 – Chi phí bán hàng.
- Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
Cuối cùng, kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
- Kết chuyển lãi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Kết chuyển lỗ: Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Cách chuyển lãi lỗ trên phần mềm HTKK

Quy trình chuyển lãi lỗ trên phần mềm HTKK sau khi hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm như sau:
Bước 1: Truy cập vào phần mềm HTKK bằng cách thực hiện đăng nhập.
Bước 2: Tiếp theo, hãy chọn mục “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.
Bước 3: Chọn mục “Quyết toán thuế TNDN”, sau đó nhấp chọn vào “Phụ lục 03 2/TNDN”. Tiếp tục, bạn sẽ cần nhập số lỗ phát sinh của kỳ trước, số lỗ được kết chuyển trong kỳ này và cuối cùng nhấn “Ghi”.
Cách kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm trên phần mềm HTKK

Nguyên tắc cần nắm khi kết chuyển lãi lỗ giữa các năm

- Chỉ khi doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh là lãi, họ mới được phép chuyển lỗ.
- Nếu doanh nghiệp bị lỗ sau khi quyết toán thuế, họ sẽ chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo.
- Doanh nghiệp có thể chuyển lỗ liên tục hoặc toàn bộ lỗ, nhưng không được vượt quá số lãi trong kỳ.
- Thời gian chuyển lỗ liên tục tối đa không được quá 5 năm, kể từ sau năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Nếu quá thời hạn 5 năm này và số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào phần thu nhập của các năm tiếp theo.
- Trong trường hợp thời gian chuyển lỗ có phát sinh thêm số lỗ, thì số lỗ phát sinh này sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kế từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
- Doanh nghiệp sẽ chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi nộp tờ khai quyết toán thuế.
Như vậy hiểu rõ cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm là một quy trình kế toán quan trọng, giúp doanh nghiệp xác định chính xác tình hình tài chính và chuẩn bị cho việc kế toán trong năm mới. Quy trình này bao gồm việc thực hiện các bút toán hạch toán định kỳ để xác định chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Các bút toán kết chuyển cuối kỳ thường bao gồm kết chuyển doanh thu bán hàng và dịch vụ thuần, giá vốn hàng bán, doanh thu tài chính và thu nhập khác, chi phí tài chính và chi phí khác, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, và chi phí thuế TNDN hiện hành. Cuối cùng, kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc nắm vững quy trình hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm sẽ giúp kế toán doanh nghiệp thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả.
Nếu bạn là kế toán nhưng chưa lên được báo cáo tài chính, chưa biết cách kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm bạn có thể tìm hiểu 2 lớp học kế toán thực hành  thực tế sắp khai giảng đó là khóa nhóm 5-10 học kế toán thực hành tại Bắc Ninh và khóa nhóm 5-10 chất lượng cao học kế toán thực hành tại Thủ Đức khai giảng trong tháng này do đội ngũ kế toán trưởng trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dịch vụ làm báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, quyết toán thuế cho nhiều loại hình trực tiếp cầm tay chỉ việc với mức giảm giá siêu ưu đãi trong tháng này lên tới 500k tiền mặt khi đăng ký

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành