Cách hạch toán hoàn thuế TNCN cho người lao động


Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một phần quan trọng của hệ thống thuế của một quốc gia, đóng góp vào nguồn thu của ngân sách nhà nước và đảm bảo sự công bằng trong việc chia sẻ gánh nặng thuế giữa các công dân. Trong việc quản lý thuế TNCN, việc hạch toán thuế là một phần quan trọng để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Cụ thể, hạch toán hoàn thuế TNCN cho người lao động là một quá trình quan trọng đối với doanh nghiệp và cá nhân.

Cách hạch toán hoàn Thuế TNCN cho người lao động

Trong năm 2024, quá trình hạch toán hoàn thuế TNCN cho người lao động sẽ tiếp tục tuân theo các quy định tài khoản tại TK 333, đặc biệt TK 3335, và tuân theo luật thuế hiện hành. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật thuế. Dưới đây là một tóm tắt của quy trình cách hạch toán hoàn thuế TNCN cho người lao động năm 2024

Cách hạch toán hoàn Thuế TNCN cho người lao động

Quá trình hạch toán hoàn thuế TNCN cho người lao động tuân theo các nguyên tắc và tài khoản quy định tại TK 333 "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước," đặc biệt là tài khoản cấp 1 của TK 3335. Dưới đây là mô tả chi tiết về quá trình hạch toán trong từng trường hợp:

1. Cách hạch toán khi khấu trừ Thuế TNCN

Khi xác định số tiền Thuế TNCN phải nộp, doanh nghiệp (DN) tiến hành khấu trừ tại nguồn từ thu nhập chịu thuế của người lao động. Quá trình hạch toán trong trường hợp này bao gồm:

Nợ TK 334: Đây là tài khoản ghi nhận số tiền phải trả cho người lao động.

Có TK 3335: Đây là tài khoản thuế TNCN, ghi nhận số tiền thuế cần khấu trừ từ thu nhập của người lao động.

2. Cách hạch toán khi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài

Khi DN trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, quá trình hạch toán phụ thuộc vào thu nhập cụ thể và phát sinh theo từng lần. Có hai trường hợp chính:

Trường hợp 1: Khi chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài, và các khoản thu nhập tương tự, DN thực hiện quá trình hạch toán như sau:

Nợ TK 154, 642, 635,...: Ghi nhận tổng số tiền phải thanh toán cho cá nhân.

Có TK 3335: Ghi nhận số tiền thuế TNCN phải khấu trừ.

Có TK 111, 112: Ghi nhận số tiền thực tế phải trả sau khi khấu trừ thuế.

Trường hợp 2: Khi DN trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, quá trình hạch toán gồm:

Nợ TK 331: Ghi nhận tổng số tiền phải trả cho người bán.

Có TK 3335: Ghi nhận số tiền thuế TNCN phải khấu trừ.

Có TK 111, 112: Ghi nhận số tiền thực trả sau khi khấu trừ thuế.

3. Cách hạch toán khi nộp thuế

Khi DN nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách nhà nước thay cho người có thu nhập, quá trình hạch toán gồm:

Nợ TK 3335: Ghi nhận số tiền Thuế TNCN cần nộp.

Có TK 111, 112: Ghi nhận các tài khoản liên quan đến nộp thuế.

4. Hạch toán Thuế TNCN sau Quyết toán

Hạch toán thuế TNCN sau quyết toán được thực hiện sau khi đã hoàn thành quyết toán. Quá trình này bao gồm:

Theo dõi chi tiết từng số thuế nộp thừa hoặc thiếu của từng cá nhân trên sổ phụ và vẫn để số dư trên TK 3335.

Theo dõi chi tiết số thuế nộp thừa hoặc thiếu của từng cá nhân trên sổ phụ, theo dõi chi tiết trên TK 1388.

Trong trường hợp cá nhân sau quyết toán vẫn còn thiếu số tiền thuế phải nộp, DN tiến hành lập phiếu thu và thu thêm số tiền thuế từ cá nhân đó, với các tài khoản được hạch toán như sau:

Nợ TK 1111.

Có TK 3335, 1388.

Khi nộp thuế, DN thực hiện hạch toán như sau:

Nợ TK 3335, 138.

Có TK 1111, 1112.

Hạch toán khi nộp Thuế TNCN thừa

1. Nếu để bù trừ với kỳ sau:

Phản ánh tiền thuế thừa để bù trừ, hạch toán bao gồm:

Nợ TK 3335: Ghi nhận số tiền thuế TNCN thừa.

Có TK 138: Ghi nhận việc bù trừ thuế.

Khi đã bù trừ, hạch toán được thực hiện như sau:

Nợ TK 138: Ghi nhận việc trừ thuế.

Có TK 3335: Ghi nhận số tiền thuế đã được bù trừ.

2. Nếu đề nghị hoàn thuế:

Khi DN đề nghị hoàn thuế, quy trình hạch toán gồm:

Nợ TK 3335: Ghi nhận số tiền thuế TNCN thừa đang chờ hoàn trả.

Có TK 338: Ghi nhận khoản thuế đã hoàn trả hoặc đề nghị hoàn trả.

Khi tiền thuế được hoàn trả cho DN, quá trình hạch toán bao gồm:

Nợ TK 112: Ghi nhận số tiền thuế đã hoàn trả.

Có TK 3335: Ghi nhận số tiền thuế đã được hoàn trả.

Khi trả tiền thừa lại cho người lao động, quá trình hạch toán bao gồm:

Nợ TK 338: Ghi nhận số tiền thuế đã hoàn trả.

Có TK 111, 112: Ghi nhận số tiền đã trả cho người lao động.

Nguyên tắc Kê khai, Nộp thuế và Quyết toán thuế TNCN

Việc Kê khai, Nộp thuế, và Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Dưới đây là mô tả về nguyên tắc Kê khai, Nộp thuế, và Quyết toán thuế TNCN dựa trên Công văn 50820/CTHN-TTHT năm 2022:

1. Cách tính Thuế TNCN:

huế TNCN được tính bằng cách nhân số thu nhập chịu thuế với thuế suất TNCN. Công thức xác định Thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNCN

Thu nhập từ tiền lương và tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Trong khi đó, thu nhập từ tiền lương và tiền công của cá nhân không cư trú và các khoản thu nhập ngoài tiền lương và tiền công được áp dụng theo biểu thuế toàn phần.

2. Nguyên tắc Kê khai, Nộp thuế và Quyết toán thuế TNCN:

Doanh nghiệp (DN) chi trả thu nhập hoặc được ủy quyền thực hiện việc Kê khai, Nộp thuế TNCN theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn; khấu trừ tiền thuế và nộp cho Ngân sách nhà nước.

DN chi trả thu nhập có trách nhiệm tính số tiền thù lao được hưởng, tính Thuế TNCN và thực hiện khấu trừ tiền Thuế TNCN, sau đó nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.

3. Nguyên tắc quan trọng trong việc Kê khai, Nộp thuế và Quyết toán thuế TNCN:

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện Kê khai, Nộp thuế và Quyết toán thuế TNCN một cách chính xác, các nguyên tắc sau đây rất quan trọng:

3.1. Nguyên tắc khấu trừ thuế tại nguồn cho DN chi trả thu nhập:

Nếu DN chi trả thu nhập hoặc được ủy quyền chi trả thu nhập, DN phải thực hiện việc Kê khai và Nộp thuế TNCN dựa trên nguyên tắc khấu trừ thuế tại nguồn. Điều này đảm bảo rằng trước khi trả thu nhập cho người lao động, DN phải trích khấu trừ một phần thuế từ số thu nhập này và nộp vào Ngân sách nhà nước. Việc thực hiện nguyên tắc khấu trừ thuế tại nguồn có lợi ích quan trọng đối với người lao động, giúp họ yên tâm về việc thuế đã được trích khấu trừ một cách chính xác và nộp vào Ngân sách nhà nước.

3.2. Tính tiền thù lao và tính Thuế TNCN:

DN có trách nhiệm tính toán số tiền thù lao mà người lao động được hưởng, sau đó tính Thuế TNCN và thực hiện khấu trừ tiền Thuế TNCN. Việc này đòi hỏi sự chính xác và xác định chính xác các khoản thuế cần trích khấu trừ. Để đảm bảo tính chính xác trong quá trình này, DN cần thu thập thông tin rõ ràng về thu nhập của người lao động, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng và các khoản phụ trợ khác.

3.3. Khấu trừ thuế và nộp thuế:

Sau khi tính Thuế TNCN, DN phải thực hiện việc khấu trừ thuế từ số tiền thù lao và nộp số tiền thuế này vào Ngân sách nhà nước. Điều này đảm bảo rằng số tiền thuế được thu thập đúng cách và đúng hạn.

3.4. Cấp "Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập":

Trong trường hợp DN thực hiện khấu trừ Thuế TNCN, đặc biệt đối với cá nhân có thu nhập cao, họ cần cung cấp "Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập". Đây là tài liệu xác nhận việc khấu trừ thuế và số tiền thuế đã được trích khấu trừ. Cá nhân sẽ sử dụng chứng từ này để quản lý và quyết toán biên lai thuế theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ các nguyên tắc trên là vô cùng quan trọng để đảm bảo rằng quá trình Kê khai, Nộp thuế và Quyết toán thuế TNCN được thực hiện một cách chính xác và đúng hạn, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế.

Như vậy việc hạch toán hoàn thuế TNCN cho người lao động trong năm 2024 đòi hỏi sự nắm vững các quy định về thuế TNCN, kế toán, và quy trình nộp thuế. Chỉ khi tuân theo các quy tắc và quy định chính xác, DN có thể đảm bảo tính chính xác và đúng hạn trong quá trình khấu trừ, nộp thuế, và quyết toán thuế TNCN. Điều này có lợi cho cả DN và người lao động, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng pháp luật.

Trên là bài viết cách hạch toán hoàn thuế TNCN cho người lao động nếu công ty bạn cần một đơn vị hỗ trợ về hoàn thuế tham khảo: Dịch vụ hoàn thuế

Các bài viết liên quan

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo

các khóa đào tạo kế toán

Dịch vụ kế toán

thành lập công ty

dịch vụ hoàn thuế

học kế toán thực hành